РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ

Какво е ЕТ?

Едноличният търговец (ЕТ) е най-простата форма за развиване на търговска дейност в България. Едноличният търговец е физическо лице (човек), което придобива по силата на закона качеството на търговец.

Придобиването на търговско качество е резултат от регистрацията на ЕТ в Търговски регистър.

ЕТ е самоосигуряващо се лице и дължи съответните данъци и осигуровки.

Едноличният търговец, както всеки друг търговец се индивидуализира с търговската си фирма.

Задължителни и същевременно индивидуализиращи едноличния търговец елементи са личното и фамилното или бащиното име на физическото лице, което го регистрира. Те задължително се включват в името на ЕТ.

Включването на личното и фамилното (бащиното) име в търговската фирма на едноличния търговец е израз на разбирането, че едноличният търговец не е нов правен субект, а същото физическо лице, което придобива правото да развива търговска дейност.

Ограничения за регистрация на ЕТ

Не всяко физическо лице може да регистрира едноличен търговец. Какви са ограниченията:

Един човек може да открие само една фирма като ЕТ. Ако вече имате регистриран ЕТ, не можете да регистрирате още един;

Само дееспособно физическо лице може да се регистрира като едноличен търговец (навършило 18 години и не е поставено под запрещение);

⛔ Чужденец не може да регистрира ЕТ, освен ако няма постоянен адрес на територията на Р България.

Предимства и недостатъци при регистрация на ЕТ


✅ 
Не е необходим капитал;

Ползва се с доверие при сключване на сделки;

Евтина и бърза регистрация – Държавните такси за откриване на ЕТ в Търговския регистър са в пъти по-ниски в сравнения с регистрацията на други фирми;

Лесно едностранно счетоводство – Счетоводното обслужване на ЕТ е по–лесно и съответно цената на счетоводните услуги по –достъпна;

✅ По – изгодно е да  регистрирате ЕТ, отколкото да се регистрирате по Булстат;

Евтино и бързо заличаване.

15 % данък върху печалбата (10% плосък данък при ЕООД) – Данъкът, с който се облага печалбата на ЕТ, ако дейността не подлежи на облагане с патентен данък е 15 %;

Довнасяне на осигурителни вноски на годишна база – На края на всяка календарна година едноличният търговец изравнява и довнася осигуровки, т.е. плаща освен данък и осигурителни вноски върху цялата реализирана брутна печалба;

Лична имуществена отговорност на физическото лице – Физическото лице отговаря с цялото си лично имущество за задълженията на ЕТ. Те се покриват освен от активите на фирмата и от лично имущество на физическото лице;

⛔ При много дейности (фризьорски услуги, козметични услуги, авторемонтни услуги, автомивка и др.), когато се извършват от ЕТ, се плаща патентен данък, който е доста по-висок, в сравнение с плоския данък, който се плаща върху печалбата на (Е)ООД;

Регистрация по ДДС – не се препоръчва.

ЕТ или ЕООД

et ili eood

Предварителна информация за регистрация на ЕТ

Основната информация от Ваша страна, която е необходима, преди да започнем процедурата по регистрация:

📌 Пълни данни на физическото лице, собственик на ЕТ (три имена и ЕГН)

Подписвате декларация – съгласие, с която се съгласявате да ползваме и обработваме Вашите лични данни единствено и само за регистрацията на ЕТ в Търговски регистър.

📌 Име на фирмата (на кирилица и на латиница)

Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което физическото лице е известно в обществото и следва да бъде с национална изключителност. Може да съдържа и свободно избрана добавка, като съкращението „ЕТ” е задължително.

📌 Седалище на едноличния търговец

Точен адрес на територията на Р България.

Кадастра предлага услугата регистрация на ЕТ на територията на цялата страна, без значение, къде ще бъде седалището на едноличния търговец.

ЦЕНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ
BGN 120
📌Регистрация в Търговски регистър;
📌 Изготвяне на всички изискуеми документи за регистрацията;
📌 Включени нотариални, банкови и държавни такси;
📌 Включена ДДС регистрация (по Ваш избор);
📌 Консултация с експерт - 30 мин. на място или 15 мин. по телефон;
📌 Онлайн регистрация за цяла България;
📌 Безплатно генерално пълномощно;
📌 Продължителност на процедурата по регистрация - до 3 работни дни.
Започнете сега

Често задавани въпроси преди регистрация на ЕТ

При регистрация на ЕТ не възниква нов правен субект. Може да се каже, че физическото лице придобива ново качество на търговец, но си остава същото физическо лице.

Титуляр както на търговските (които възникват от сделките и дейността на ЕТ), така и на гражданските права и задължения е човекът, който е регистрирал ЕТ.

Имуществото на лицето е общо, но се състои от два елемента – имущество, придобито от търговски дейност и лично такова.

По горните причини, физическото лице отговаря с цялото си имущество, както за личните си задължения, така и за тези, които са възникнали в следствие на търговската дейност като ЕТ.

 

Когато едноличен търговец извършва някоя от изчерпателно изброените дейности в Приложение №  4 от ЗМДТ, тогава не плаща 15% данък върху доходите на физическите лица, а така наречения патентен данък.

Конкретният размер на патентния данък се определя от всяка община по местонахождението на търговския обект и според вида търговска дейност на едноличния търговец. Такива дейности са например дърводелски, шивашки, кожарски, плетачни, обущарски, фризьорски, машинописни, козметични, часовникарски, тапицерски, авторемонтни услуги, автомивки, и други услуги.

ЕТ се облага с патентен данък при наличието и на още две условия:

  • оборотът му за предходната година не превишава 50 000 лв.;
  •  не е регистриран по ДДС

Понякога е много по-изгодно да се регистрира едноличен търговец, вместо ЕООД и да се възползваме от облагането с патентен данък.

Едноличните търговци, които се облагат с патентен данък, ползват някой данъчни облекчения:

Едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година 2 или 3 вида патентна дейност, плащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер;

Пенсионери, които  извършват с личен труд патентни дейности дължат за тях 50 % от определения патентен данък.

Собственикът на компанията се нарича едноличен собственик на капитала в ЕООД и съдружник в ООД. Дружеството с ограничена отговорност може да има един или повече съдружници.

Регистрация без Kadastra.bg

⛔ Загуба на средства, поради незнание за процедурата;

⛔ Двойни държавни такси, поради липсата на електронен подпис;

⛔ Регистрация без експертен съветник.

Регистрация с Kadastra.bg

Безплатна персонална консултация от личен експерт, които отчита особеностите на конкретния бизнес;

Регистрация в Търговски регистър за 3 работни дни;

Подготовка на всички необходими документи, без случайни пропуски и грешки;

Безупречна и професионална подготовка, на база опита от регистрация на над 5 000 стартиращи компании.

Винаги, когато се открива нова фирма, трябва да изберем отличително име на дружеството, което да работи за разпознаваемостта на бранда в бъдеща.

При регистрация на дружество с ограничена отговорност, законът поставя изискването след името да се постави добавката ООД, на английски Ltd.

Има четири начина за формиране на име на Фирмата:

  • Определя се от комбинации на имената на учредителите /Димитров и сие/;
  •  Измисля се фантастично име /Вердит/;
  • Описва се дейността на компанията /Информационни технологии/;
  • Комбинация от горните три варианта.

Името трябва да бъде подходящо за идентифициране на компанията, да е отличително. Името на фирмата не трябва да въвежда в заблуждение и не трябва да съвпада с името на вече съществуващ бизнес.

Имуществото на физическото лице и на търговеца ЕТ е едно цяло. Търговската и гражданско правната дейност на физическото лице също е едно цяло.

Ако каквито и да било причини налагат да извършвате търговска дейност като регистрирано по ДДС лице, тогава ЕТ не е подходящата правна форма.

На първо място губите автоматично възможността за облагане с патентен данък (ако дейността е патентна и размерът на данъка нисък);

На второ място за всички свои дейности ще начислявате ДДС.

Например, ако като физическо лице отдавате под наем имот и имате ЕТ, регистрирано по ДДС, тогава трябва да начислите 20 % ДДС и на намната цена, независимо че имотът си е „ваш, а не на едноличния търговец”.

Още по – интересно става, ако имотът е СОИ, тогава на ½ от наемната цена ще начислите ДДС, а на другата ½  не трябва да начислявате.

Имате ли други Въпроси?

Не се колебайте, задайте ги на Кадастра.