ТРЗ Услуги

ТРЗ Услуги

Нашият екип от професионалисти предоставя ТРЗ и Счетоводни услуги с ясни и конкурентни Пакетни цени. Ние ще Ви помогнем да оптимизирате Вашите данъчни ангажименти и финансови процеси, предоставяйки Ви спокойствие и свободно време да се фокусирате върху развитието на Вашия бизнес.

Пакетните услуги, които предлагаме включват както Счетоводни услуги, така и услуги по ТРЗ.

С термина ТРЗ се назовават отделите в организациите, които се занимават с управлението на човешките ресурси. Специалистите по ТРЗ са отговорни за администрирането на трудовите отношения, изчисляването на заплатите и обезщетенията, както и за предоставянето на други услуги, свързани с човешките ресурси.

Счетоводните услуги на Кадастра включват ТРЗ Услуги, но не обхващат и не могат да заместят всички дейности по ТРЗ, които би могъл да извърши специално обособен за това отдел в самото дружество.

Обикновено в пакетните Счетоводни Услуги на нашите счетоводители се включват следните дейности:

Видове ТРЗ Услуги

Изчисляване на Заплати и Обезщетения

Ние използваме лицензиран софтуер за ТРЗ, за да изчислим заплатите и обезщетенията на Вашите служителите. Изготвяме ведомости за заплати. Изчисляваме дължимите данъци и осигуровки.

Ние Ви гарантираме, че заплатите на работниците се изчисляват правилно, включително данъци и осигуровки.  Грижим си и за подаването на декларации и ежемесечно изготвяме платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета.

Нашите клиенти от друга страна носят отговорност пред работниците си за своевременното изплащане на изчислените от нас, но  дължими от тях трудови възнаграждения, обезщетения, данъци и осигуровки.

Администриране на трудовите отношения

Ние сме отговорни за администрирането на всички аспекти на трудовите отношения, включително:

Сключване и прекратяване на трудови договори – Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения  и др;

Уведомяване на държавните институции за трудовите отношения – подаване на необходимата информация в НАП; Обработка на документи за командировки; Изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6; Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62,ал.4 от КТ и др;

Управление на болнични листове и други отпуски – регистрация на болнични листове за служители и работници;

Оформяне на трудови досиета, Попълване на трудови книжки;

Подготовка на документи и справки за НАП и НОИ – Ние подготвяме вместо Вас всички документи и справки, които са необходими за отчитане на заплатите и обезщетенията пред НАП и НОИ.

Забележка: Задължение на нашите клиенти е своевременното подаване на информация към счетоводството за новонаетите служители, за освободените служители и за други действия във връзка с възникването, промяната или прекратяването на трудови правоотношения. При предприети от клиента действия във връзка с трудовите правоотношения на фирмата без знанието на счетоводството, не носим отговорност за каквито и да било санкции, наложени на дружеството от Инспекцията по труда или от други държавни институции.

Допълнителни Услуги

Често между работодател и работник възникват спорове относно заплати, осигуровки, трудови права и други въпроси. В такива ситуации и двете страни по трудовото правоотношение действат прибързано и допускат грешки, които често водят до нарушаване на трудовото законодателство и до внезапни посещения от Инспекцията по труда.

При подобни ситуации препоръчваме да предприемате само информирани действия. Консултирайте се навреме със специалист и се възползвайте от услугите на Кадастра във връзка с прилагането на трудовото законодателство. Всички изброени по – долу услуги се предлагат срещу допълнително заплащане:

📌 Юридически консултации по прилагане на трудовото и осигурителното законодателство;

📌 Правна помощ и съдействие при вече издадени Актове и Наказателни постановления от Инспекцията по труда;

📌 Правна помощ и съдействие при вече издадени Актове и Наказателни постановления от НАП.

Пакетна Цена на Счетоводните Услуги + ТРЗ

Не се колебайте, Попитайте ни за Цена на услугата!