Прехвърляне на Търговско предприятие

Кадастра > Услуги > Търговски Регистър > Прехвърляне на Фирма > Прехвърляне на Търговско предприятие

Прехвърляне на Търговско предприятие

Търговското предприятие e съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Като съвкупност от права Търговското предприятие може да включва: право на собственост, ограничени вещни права, права от договори, дялови участия от други търговски дружества, права върху търговски марки, изобретения, права върху търговска фирма и др.

Като съвкупност от задължения Търговското предприятие включва всички задължения, в това число облигационни задължения, задължения по сключени договори, задължения по трудови договори и т.н.

Към фактическите отношения се включват създаденият опит, знания, квалификация на кадрите, познаването на пазарите и на доставчиците, репутация, търговските шансове и т.н.

Отделните елементи на Търговското предприятие имат самостоятелно правно съществуване. Такива елементи могат да бъдат права на собственост, правото върху търговска марка, както и фактически отношения с имуществена стойност. С тях търговецът може да се разпорежда поединично.

Има и друга опция. Търговският закон разглежда предприятието като самостоятелен правен обект, който принадлежи на търговеца и който може да бъде предмет на сделки като съвкупност.

Търговското предприятие може да бъде предмет на различни сделки – продажба, дарение, замяна и т.н. При дарение на Търговско предприятие не могат да се дарят само активите, но и пасивите. Търговското предприятие може да се завещае. Възможно е прехвърляне и на част от Търговското предприятие.

Продажба на Търговско предприятие

Преди отправянето на искането за вписване на продажбата към Търговски регистър е необходимо да се извършат следните подготвителни действия:

 1. За прехвърлянето респ. придобиването на търговското предприятие е необходима валидно формирана, изразена и документирана воля (решение) от съответния орган на дружеството. Вземането на решение става при спазване на законовите и уставни разпоредби и уговорки. Когато се прехвърля цялото предприятие на търговско дружество, за прехвърлянето е необходимо решение, взето с квалифицирано мнозинство.
 2. Определяне на състава и остойностяване на търговското предприятие към определена дата. Какво влиза в състава на предприятието и определянето на неговата стойност зависи от свободната воля на договарящите. Представя се счетоводен баланс на отчуждителя към датата на прехвърляне.
 3. Уведомява се териториалната дирекция на Националната агенция по приходите.
 4. Сключване на договор между отчуждителя и приобретателя.

Договорът трябва да бъде в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. В договора се конкретизира предприятието, което се продава – индивидуализират се недвижимите имоти, вещни права върху такива имоти и превозните средства, подлежащи на задължителна регистрация, тъй като с него купувачът ще се легитимира при последващите регистрации.

Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието. Ако страните се договорят изрично, предприятието може да се прехвърли и ако приобретателят изпълни горните задължения.

Пред нотариуса се представя проект на договора, придружен от счетоводния баланс на прехвърляното предприятие. Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот, пред нотариуса се представят и документи, удостоверяващи правото на собственост или вещното право на продавача. В този случай след вписване на прехвърлянето на предприятието в Търговския регистър, договорът се вписва и в службата по вписванията по местонахождението на имота. За вписването във всяка служба са необходими оригинал и препис или два преписа от договора за прехвърляне на търговското предприятие.

Сделките по прехвърляне на търговско предприятие не се считат за възмездни сделки с недвижими имоти, а се приравняват към апортните вноски, които изрично са освободени от местен данък.

Когато в състава на предприятието са включени и други права, за отчуждаването на които се предвижда специален ред, то при тяхното прехвърляне се спазва този ред и предписаната от закона форма. Например, прехвърлянето на права върху патентовани изобретения и полезни модели, марки и промишлен дизайн се осъществява чрез вписването на договора в съответните регистри на Патентното ведомство след вписването му в Търговския регистър.

Ако предприятието включва вземания, обезпечени с ипотека, за да има действие по отношение на ипотеката прехвърлянето трябва да се впише в имотния регистър след вписването му в Търговския регистър.

Когато в прехвърленото търговско предприятие има моторни превозни средства и ремаркета, в едномесечен срок се извършва промяна на регистрацията на МПС и ремаркета пред КАТ. Ако не е направено по служебен ред, в общината трябва да се извърши промяна на регистрацията на превозните средства, регистрирани по ЗДвП, и тези, които не подлежат на такава регистрация, в двумесечен срок от придобиването на собствеността от страна на търговското дружество чрез подаването на декларация.

  5. Продавачът е длъжен да съобщи на всички свои кредитори и длъжници за прехвърлянето на      предприятието. Уведомяването може да бъде извършено с писмо с обратна разписка или с нотариална покана, като е важно да бъде удостоверено получаване на уведомлението. Това уведомяване е необходимо за противопоставимостта на прехвърлянето на трети лица, не е елемент от фактическия състав на прехвърлянето.

Могат да бъдат сключени договори между отделните кредитори на продавача, от една страна, и продавача и приобретателя, от друга, че задълженията на продавача ще бъдат платени от отчуждителя или приобретателя. Ако няма такива споразумения с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието.

Прехвърлянето на предприятието се вписва в Търговския регистър едновременно по партидата на отчуждителя и на правоприемника.

Задължения за продавача и за купувача

С прехвърлянето по силата на закона възникват редица задължения и за двете страни. Задължение на купувача е да управлява отделно преминалото върху него Търговско предприятие за срок от 6 месеца от вписването на прехвърлянето. В този срок всеки кредитор на продавача или купувача, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на вписването на прехвърлянето, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът се ползва с право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник. Членовете на управителния орган на купувача отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление. Отчуждителят уведомява кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне. Ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права.

При прехвърляне на предприятие правоприемникът е солидарно отговорен за данъчните задължения на отчуждителя до размера на получените права. Получените права се оценяват по пазарни цени.

Продавачът отговаря за задълженията, които са възникнали до момента на прехвърлянето. Купувачът отговаря за всички стари задължения, дори и да не е знаел за тяхното съществуване. Принципът е, че кредиторите са длъжни да искат изпълнение на задълженията първо от отчуждителя, а след това от приобретателя. Ако кредиторите дадат съгласието си, отчуждителят може да бъде освободен частично или пълно от задълженията му.

Прехвърляне на част от Търговско предприятие

По правило, предмет на сделката е цялото предприятие на търговеца – отчуждител, включващо съществуващите към датата на прехвърлянето права, задължения и фактически отношения, възникнали във връзка с осъществяваната търговска дейност и отразени по установения за това ред в търговските и счетоводни книги на търговеца. Независимо от това, може да се прехвърли и част от Търговското предприятие.

Особеното изискване, което следва да бъде изпълнено при прехвърляне на част от Търговско предприятие, е прехвърляната част да бъде обособена счетоводно или по друг начин, позволяващ индивидуализация на предмета на сделката, т.е. на правата, задълженията и фактическите отношения, за които е постигнато съгласие да преминат от продавача към приобретателя. Поради отсъствие на изрична правна уредба, обособяването зависи от волята на договарящите страни, но трябва да бъде осъществено така, че да не съществува съмнение относно съдържанието на съвкупността.

Спазването на изискването за обособяване на реална част от предприятие е предпоставка за валидността на сделка и за пораждане на правните й последици с оглед солидарната отговорност между отчуждителя и приобретателя на предприятието, вписването на договора, разделното управление на предприятието и другите обезпечения в полза на кредиторите.

Със сключването на договор за прехвърляне на Търговско предприятие, ако не е постигната друга уговорка с кредиторите, възниква солидарна отговорност между отчуждителя и приобретателя за съществуващите към момента на прехвърлянето задължения, включени в предприятието или в обособената част от него.

Прехвърляне на Търговско предприятие – Какво включва Услугата

 1. Изготвяне на необходимите документи съгласно изискванията на Търговския закон;
 2. Попълване на заявленията в Търговски регистър и изготвяне на всички останали необходими документи;
 3. Държавната такса на Търговски регистър за вписване на прехвърлянето на Търговско предприятие;
 4. Заявяване с електронен подпис и вписване на прехвърлянето по партидата на дружествата в Търговски регистър;
 5. Удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър;

 6. Вписване в имотен регистър и в други регистри, при необходимост;

 7. Цената на услугата.

Цената на услугата е различна, поради различната сложност на процедурата по прехвърляне на Търговско предприятие, с оглед различните активи, които са част от предприятието на търговеца, което предполага различен обем на работата при изготвяне на документите, допълнителни вписвания в различни регистри, съответно и разлики в цената на услугата.

В Цената НЕ са включени нотариалните такси, таксите за вписване в други регистри, с изключение на Търговски регистър.

Попитайте за конкретна Цена

Свържете се с нас