Лиценз за Транспорт

Кадастра > Лицензии > Лиценз за Транспорт

Лиценз за Превоз на Товари

Превоз на Товари се извършва от превозвач, който притежава Лиценз за Превоз на Товари на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на товари – така нареченият лиценз на Общността.

Превоз на Товари” е дейност, определена в закона като Превоз на Товари с моторно превозно средство, осъществяван от лице за чужда сметка или срещу възнаграждение с моторни превозни средства, конструирани и оборудвани за превоз на товари, както и празните курсове, направени във връзка с превоза.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на Лицензите за Превоз на Товари на територията на Република България и на Общността.

Министърът на транспорта и съобщения  издава Лицензите за Превоз на Товари.

Изисквания за издаване на Лиценз за Превоз на Товари

Лиценз за извършване на Превоз на Товари с автомобили с българска регистрация се издава само на ТЪРГОВЦИ когато отговарят на изискванията за:

БЛАГОНАДЕЖДНОСТ (добра репутация)

Изискванията за благонадеждност са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност, както и когато на предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани санкции в една или повече държави членки за тежки нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач;

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Изискванията са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците притежават Удостоверение за професионална компетентност и имат най-малко средно образование, и са назначени на трудов договор за съответната длъжност или участват в управлението, или са собственици, съдружници или акционери.

Ръководителят на транспортната дейност ръководи действително и постоянно транспортната дейност на предприятието. Удостоверение за пофесионална компетентност като ръководител на транспорта се придобива след успешно полагане на изпит, който се организира и провежда от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Лицензираните превозвачи и лицата, извършващи превози за собствена сметка, могат да осъществяват превоз на товари само с водачи, които отговарят на изискванията за минимална възраст, правоспособност за управление на моторни превозни средства от съответната категория и за психологическа годност;

Ръководителят на транспорта не съвпада с водача на моторното превозно средство. Както е посочено по – горе, с оглед доказване на професионалната компетентност на търговеца да извършва дейност по превоз на товари, същият трябва да разполага както с ръководител по транспорта, така и с водачи на моторните превозни средства.

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

Изискванията са изпълнени, когато търговецът разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира нормалното стартиране и функциониране на транспортното предприятие и няма публични задължения.

Капиталът за първото превозно средство и за всяко следващо превозно средство трябва да отговаря на размера, определен в наредбата по чл. 7, ал. 3 от ЗАвтП (9 000 евро за първото превозно средство, а за всяко следващо 5 000 евро);

Изискванията за финансова стабилност за лицата са изпълнени, когато стойността на показателя за оценка на финансова стабилност “Фс” е по-голяма или равна на единица.

Не е финансово стабилно лице, когато показателят за оценка на финансовата стабилност е по-малък от единица и/или лицето има задължения за данъци и осигурителни вноски освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Банковата гаранция следва да отговаря на необходимите изисквания:

  1. Да бъде в полза на лицето;
  2. Да е със срок една година;
  3. Да не може да бъде променяна или отменяна без предварително уведомяване на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”;
  4. Да е издадена от местна банка, притежаваща лиценз, издаден от Българската народна банка за извършване на банкова или от банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентен орган на държава – член на Европейския съюз.

Договорът за застраховка трябва да отговаря на следните изисквания:

  1. Застрахованото имущество трябва да е собствено на лицето, наето или със сключен договор за лизинг;
  2. Да бъде сключен за застрахователна сума не по-малка от общия размер на собствения капитал, с който е необходимо да разполага превозвачът;
  3. Периодът на застрахователното покритие трябва да е 1 година.

Лицата доказват Финансова стабилност в следните случаи

📌 При кандидатстване за издаване или продължаване на срока на валидност на лиценза за превоз на товари;

📌 При увеличаване на броя на автомобилите;

📌  Всяка година:

а) В 10-дневен срок от заверяването на годишния финансов отчет за последния отчетен период от регистриран одитор;

б) Преди изтичане на срока, за който е сключен договорът за застраховка, или срока, за който е издадена банковата гаранция.

УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изискването е изпълнено, когато търговецът:

📌 Действително и трайно е установен на територията на Република България, за което представя декларация за установяване по образец;

📌 Разполага най-малко с едно моторно превозно средство с българска регистрация – собствено или наето чрез договор за наем или лизинг;

📌 Разполага с помещения, в които съхранява счетоводни документи, документи, свързани с назначаването на работа на персонала, документи за периодите на управление и почивка на превозното средство, както и други документи, съпътстващи основната му търговска дейност, които подлежат на контрол и се предоставят на компетентния орган при проверка;

📌 Разполага със собствен или нает експлоатационен център с техническо оборудване и съоръжения.

Срок на валидност на Лиценза за Превоз на Товари

Лицензът за извършване на превоз на товари на територията на Република България и лицензът на Общността се издават за срок 10 години. За издаването на лиценз и/или заверени копия до Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” се подава заявление по образец с приложени към него документи.

При нередовности и/или непълноти на представените документи изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” в срок до 5 дни – при бърза поръчка, и до 14 дни – при обикновена поръчка, писмено уведомява лицето и дава срок 10 дни за отстраняването им.

Срокът на лиценз за превоз на товари на територията на Република България и на лиценз на Общността се продължава за нови 10 години, ако лицензираният превозвач подаде писмено заявление за това не по-късно от 15 дни преди изтичането на срока на валидност на лиценза и отговаря на горепосочените изисквания.

За всяко моторно превозно средство, с което превозвачът извършва дейността се издава съответно заверено копие на лиценза за транспорт на Общността.

Завереното копие на Лиценза за Превоз на Товари се издава, ако:

📌 Моторното превозно средство е с българска регистрация;

📌 Има документ за извършена проверка на техническата изправност на превозното средство, с който се допуска за движение по пътищата, отворени за обществено ползване;

📌 Срокът на валидност на проверката не е изтекъл;

📌 Превозвачът е доказал финансова стабилност.

Съдействие за Лиценз за Превоз на Товари

Над 10 години нашите експерти оказват съдействие на търговците в процедурата по придобиване на Лиценз за Превоз на Товари.
Какво включва услугата на Кадастра:
📌 Подготовка на пакета с изискуеми документи за получаване на Лиценз за Превоз на Товари;
📌 Подаване на документите и гарантирано получаване на Лиценз за транспрот в най – кратки срокове;
📌 Съдействие за сключване на застраховка (при необходимост);
📌 Съдействие за удовлетворяване на изискването за професионална компетентност – подбор на ръководител транспорт (при необходимост);
📌 Съдействие за подбор на гараж и експлоатационен център (при необходимост).

Допълнителни, съпътстващи Услуги

Нашите експерти могат да Ви предоставят и  квалифицирано представителство при проверки на транспортните фирми пред контролните органи на ИА „Автомобилна администрация“, ДАЙ и КАТ.

За да бъдем максимално полезни, предлагаме на нашите клиенти и редица съпътстващи услуги. Най – често ползваните услуги съвместно с получаването на Лиценз за Превоз на Товари са:

Регистрация на Фирми

Ние ще създадем Вашата Фирма, ще изберем най-подходящата правна форма заедно, ще изготвим и подадем всички документи вместо Вас на умерени, конкурентни Цени и ще се погрижим за всички Формалности. Вие се концентрирайте само върху Вашия Бизнес.
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Счетоводни услуги

Цялостно счетоводно обслужване на транспортни фирми, съобразено с индивидуалните нужди на клиента. Ние се стремим да Ви помогнем да увеличите печалбата, да намалите разходите, да съберете вземанията си, да получавате достоверна информация за състоянието на фирмените финанси.
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Попитайте за Конкретна Цена

Изпратете ни запитване за Цена на услугата.