Лиценз за Туроператор

Кадастра > Лицензии > Лиценз за Туроператор

Лиценз за Туроператор

Туроператорска или Туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по реда на Закона за туризма лица. Под „лица“ се има предвид юридически лица /Фирми/. Физическо лице не може да получи Лиценз за Туроператор и/или Турагент.

Регистрацията се извършва от Министъра на туризма чрез вписване в Регистъра на Туроператорите и Туристическите агенти. В същия Регистър на Туроператорите, който е публично достъпен, може да се направи проверка на Лиценз за Туроператор.

Дотук добре, сега идва въпросът: „Откъде да започна”?

Предлагам Ви, първо да изчетете тази статия, след което Ви обещавам, че сами ще можете да структурирате ангажиментите си във връзка с получаването на Лиценз за Туроператор и/или Турагент.

Държавни такси за получаване на Лиценз за Туроператор и Турагент

Ако сте преценили да развивате дейност като Туроператор или Туристически агент имайте предвид, че таксата на Министерството на туризма за получаване на Лиценз за Туроператор е 3 500 лева, 500 от които се заплащат предварително за разглеждане на документи и не се възстановяват, независимо от изхода на процедурата, а за регистрация на Турагент е 2 000 лева, 500 от които се заплащат предварително за разглеждане на документи и не се възстановяват, независимо от изхода на процедурата.  Всички такси се заплащат еднократно.

След като сте запознати с държавните такси за получаване на Лиценз за Туроператор и/или Турагент пред Вас има два варианта:

ГОТОВ ЛИЦЕНЗ ЗА ТО И ТА

За предприемачи, които имат необходимост в кратки срокове да започнат дейност като Туроператори и турагенти, предлагаме възможност за придобиване на фирма с готов Лиценз за Туроператор и Турагент. Дружеството е под формата на ЕООД, като в цената е включена и едногодишна валидна застраховка „Отговорност на Туроператора“. Туроператорът не е регистриран по ДДС, няма задължения към НАП, ЧСИ и трети лица. Прехвърлянето се извършва чрез продажба на дружествени дялове на стойност 10 800 лева.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ТО И ТА

Кадастра съдейства на своите клиенти в процедурата по кандидатстване за получаване на Лиценз за Туроператор или/и Турагент. За получаване на Лиценз се преминава през две последователни стъпки, които не можете да извършите успоредно:

Регистрация на Фирма

За да кандидатствате за Лиценз за Туроператор и/или Туристически агент трябва да имате регистрирано в Търговски регистър дружество. Лицензът се издава на Фирма, а не на физическото лице.

Първата стъпка преди регистрация на ТО или ТА е всъщност регистрация на фирма, тук имате 3 варианта:

📌 Можете да регистрирате фирмата си сами;

📌 Можете да ползвате услугите на Кадастра;

📌 Можете да ползвате и съществуваща Ваша фирма. Този вариант НЕ е препоръчителен в случай, че дружеството е активно и извършва дейност в друга сфера.

Регистрация на Туроператор

Регистърът на Туроператорите е публичен. За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност в РТТА се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:

 1. Да е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има правото по друг закон да извършва стопанска дейност;
 2.  Да има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
 3. Лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорската или туристическа агентска дейност, да има подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
 4. Да е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност;
 5. Да е сключило предварителен договор за застраховка отговорност на Туроператора, която се подновява ежегодно и покрива отговорността му за причинени вреди вследствие неизплащане на дължими суми от своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност, като застраховката трябва да покрива: възстановяване на платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването; заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора; разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт.
 6. Да не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;
 7. Да не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация през последните 12 месеца;
 8. Да не е отнет лиценз/отнета регистрация за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца.

Необходими документи за Лиценз за Туроператор

За вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти се подава заявление по образец до министъра на туризма. Към заявлението се прилагат:

 1. Декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена, или че не е бил търговец, обявен в несъстоятелност, или му е отказана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2 от ЗТ;
 2. Справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;
 3. Копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорската или туристическа агентска дейност;
 4. Справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на Туроператорска или Туристическа агентска дейност;
 5. Копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещенията по предходната точка, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението;
 6. Копие на предварителния договор за застраховка по чл. 42, ал. 1;
 7. Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата, одобрена от Министерски съвет, а именно: 500 лв. за туроператор, съответно 500 лв. за туристически агент.

Физическото лице – собственик на Туроператора, съответно членовете на управителните и на контролните органи на Туроператор или на Туристически агент, както и лицата с функции по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 2. Да не са лишавани от право да заемат материалноотговорна длъжност;
 3. През последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността да не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Извършване на Туроператорска и Турагентска дейност по Електронен път

Законосъобразно е да извършвате Туроператорска и/или Туристическа агентска дейност и само по електронен път, тогава подавате заявление, към което прилагате всички гореизброени документи без акт за собственост или договор за наем на помещение и допълнително:

Документ, удостоверяващ собствеността на интернет адреса в съответния домейн; Декларация по образец, че заявителят ще извършва дейността само по електронен път.

Регистрация е задължителна и за операторите на интернет страници за групово пазаруване, когато ще извършват Туристическа агентска дейност.

Краен срок за получаване на Лиценз за Туроператор

Крайният срок за издаване или за постановяване на отказ за издаване на удостоверение за регистрация на Туроператор или Туристически агент е два месеца от подаване на заявлението в Министерството на туризма и същият е инструктивен. Отказът за издаване на удостоверение за регистрация трябва да бъде мотивиран.

Съдействие за получаване на Лиценз за Туроператор

Над 10 години нашите експерти оказват съдействие на търговците в процедурата по придобиване на Лиценз за Туроператор и/или Турагент.
Какво включва услугата на Кадастра:

📌 Ще регистрираме Вашата Туристическа фирма, ако не разполагате с такава;

📌 Ще изготвим, попълним и подадем необходимата документация за вписване в Регистъра на Туроператорите и Туристическите агенти.

📌 Ще осигурим подходящо обучение и квалификация на Вашия персонал, в случай че се нуждаете от такова.

📌 Съдействие за сключване на застраховка (при необходимост);

📌 Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения извършим цялата процедура по регистрация на Туроператор и Турагент в Регистъра на Туроператорите и Туристическите агенти, вместо Вас на умерени конкурентни цени.

Действието на регистрацията и удостоверението за регистрация на Туроператор и Туристически агент е безсрочно.

На регистрираните лица се издава Удостоверение за регистрация на Туроператор и/или Туристически агент, което се поставя на видно място в Туристическия обект.

Ако имате запитвания или неясноти във връзка с процедурата по получаване на Лиценз за Туроператор или Турагент, моля свържете се с нас!

Попитайте за Конкретна Цена

Изпратете ни запитване за Цена на услугата.