НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛ

Намаляване на Капитала на дружество с ограничена отговорност

Важна практика в бизнеса e намаляването на капитала на дружество с ограничено отговорност (ООД). Това е процес, който позволява на компаниите да преструктурират своите финансови ресурси и да постигнат по-голяма ефективност и гъвкавост в своето функциониране.

Намаляването на капитала е важна стъпка за оптимизация на бизнеса и може да бъде осъществено, когато дружеството разполага с излишък от капитал или когато ситуацията на пазара или бизнес моделът налагат промени.

Ето някои от основните предимства на намаляването на капитала на ООД:

🔴 Увеличаване на ликвидността: Намаляването на капитала позволява освобождаването на финансови средства, които могат да бъдат използвани за други нужди на компанията;

🔴 Съкращаване на административните задължения: Намаляването на капитала на ООД може да доведе и до намаляване на административните задължения, свързани с поддържането на по-голям капитал и предоставянето на редица документи и отчети.

Процедура по намаляване на Капитала на Е(ООД)

В България процедурата за намаляване на капитала на дружество с ограничена отговорност (ООД) включва следните стъпки:

 1. Вземане на решение от общото събрание на съдружниците (едноличния собственик на капитала при ЕООД): Намаляването на капитала на ООД изисква вземане на решение от общото събрание на съдружниците, като се спазват процедурите, предвидени в Търговския закон;
 2. Съставяне на акт за намаляване на капитала: След приемането на решението, трябва да се състави акт за намаляване на капитала. Този акт трябва да съдържа информация за размера на намаляването на капитала и начина, по който ще бъде осъществено;
 3. Публикуване на акта за намаляване на капитала: Актът за намаляване на капитала трябва да бъде публикуван в Търговския регистър;
 4. Осигуряване на защита на кредиторите: В процеса на намаляване на капитала, трябва да се осигури защита на интересите на кредиторите. Това се постига чрез посочване на срок (минимален законен срок  3 месеца), в който кредиторите могат да предявят вземанията си;
 5. Регистрация на промяната в Търговския регистър: След изпълнение на всички изисквания и завършване на процедурата, трябва да се регистрира промяната на капитала в Търговския регистър.

Това са общи стъпки в процедурата по намаляване на капитал на ООД и може да бъде необходимо да се консултирате със специалист.

Съдействие на Кадастра в процедурата по намаляване на Капитал на Е(ООД)

Какви са стъпките за намаляване на капитала на ООД и какво включва услугата?

 • Изготвяне на всички необходимите документи, съгласно изискванията на Търговския закон и в двете фази на намаляване на капитала на Е/ООД (обявяване и ефективно намаляване на капитала);
 • Подаване на заявленията в Търговски регистър и на всички прилежащи документи;
 • Държавна такса за обявяване на предстоящото намаляване на капитала;
 • Държавна такса за публикуване на намаляването на капитала;
 • Хонорар за услугата;
 • Удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър, от което е видна вписаната промяна.

Попитайте за конкретна Цена

Свържете се с нас