Прехвърляне на Фирма

Кадастра > Услуги > Търговски Регистър > Прехвърляне на Фирма

Прехвърляне на Фирма

Прехвърлянето на Фирма може да има различни форми и процедури в зависимост от желания резултат и от правната форма на фирмата.

Обикновено обаче, когато се говори за „прехвърляне на Фирма“, се има предвид прехвърляне на управлението и/или собствеността на фирмата от едно лице или дружество към друго.

Такова прехвърляне може да се извършва на няколко начина, включително:

📌 Продажба на дялове или акции: Това означава, че настоящият собственик продава част или всички свои дялове или акции от капитала на фирмата на нов собственик. Този процес обикновено изисква сключване на договор между двете страни и отразяване на прехвърлянето на собствеността в Търговския регистър. При дружествата с ограничена отговорност процедурата е известна като прехвърляне на дружествени дялове.

📌 Прехвърляне на правата на управление: В тази хипотеза собственикът на фирмата може да прехвърли правата си на управление на друго лице или дружество, което ще поеме ръководството и представителството на фирмата. Този процес при дружествата с ограничена отговорност е познат като промяна на управител.

Много често с продажбата на дялове се предприема и процедура по промяна на управителя на фирмата.

📌 Продажба на търговско предприятие:  В някои случаи собственикът може да предпочете да продаде активите на фирмата (например имущество, оборудване, запаси и други), вместо да продава правата на управление или собствеността върху цялата фирма.

Въпросите за данъци, разрешителни, отговорност за задължения и други са важни части от процеса на прехвърляне на Фирма. Тези въпроси имат различен отговор, в зависимост от избрания вариант за прехвърляне.

Как да прехвърлите Фирмата си

Ще се фокусираме върху два от вариантите за прехвърляне на Фирма: Прехвърляне на дружествени дялове или прехвърляне на търговско предприятие:

Прехвърлянето на дружествени дялове представлява прехвърляне на целия капитал или на част от капитала на дружеството. Това може да се случи, когато собственикът на фирмата иска да прехвърли дяловете си на друго физическо лице или на друга компания. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с договор за прехвърляне на  дружествени дялове, който трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите и съдържанието и регистриран в Търговския регистър.

В процедурата по вписване в Търговския регистър се подават комплект от съпътстващи  прехвърлянето на дяловете документи, които са специфични и зависят от правната форма на дружеството.

Прехвърлянето на Търговско предприятие представлява прехвърляне на цялото или на част от търговско предприятие на нов собственик. Може да се прехвърлят всички активи и пасиви на предприятието, както и търговските му права и задължения. Има опция да бъде прехвърлена и само част от търговското предприятие.

За разлика от прехвърлянето на дружествени дялове, прехвърлянето на търговско предприятие представлява по-сложна процедура и отнема по – дълъг период от време.

Прехвърляне на Е(ООД)

Изисквания и съпътстващи документи в процедурата по прехвърляне на Дялове на ЕООД. Отговорност за задължения на дружеството и данъчни аспекти
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Прехвърляне на Тър. Предприятие

Условия и необходими документи в процедурата по Прехвърляне на Търговско предприятие. Оценка на активите, солидарна отговорност за задължения на дружеството, данъчни аспекти
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Прехвърляне на ЕТ

Изисквания и съпътстващи документи при Прехвърляне на Търговско предприятие на ЕТ. Оценка на активите, солидарна отговорност за задължения на ЕТ, данъчни аспекти
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Имате ли още Въпроси?

Не се колебайте, попитайте консултантите на Кадастра.