РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД

Регистрация на ЕООД с Кадастра

Какво е ЕООД?

 „ЕООД” е съкращение на българско юридическо лице, наречено  Еднолично дружество с ограничена отговорност. Съкращението „ЕООД” се поставя след името на дружеството.

Едноличното дружеството с ограничена отговорност е самостоятелно образувание. То е вид капиталово дружество, като минималният размер на капитала възлиза на 2.00 лева. Неговото имущество е различно от това на учредителя. Учредителят се нарича едноличен собственик на капитала (ЕСК). Той може да бъде както физическо лице, така и юридически лице. Дяловата вноска на учредителя е част от личното му имущество, с което той участвува при набиране на капитала на дружеството.

Задължението на ЕСК за дяловите вноски е задължение към дружеството (ЕООД), а не към кредиторите. Едноличното дружество с ограничена отговорност е капиталово дружество. Това означава, че задълженията на дружеството не пораждат задължения на ЕСК към кредиторите на дружеството. Дружеството с ограничена отговорност отговаря към кредиторите си неограничено, а едноличният му собственик няма задължения към дружествените кредитори. Той може да изгуби само своя дружествен дял.

Предимства и недостатъци при регистрация на ЕООД

✅ Ограничена отговорност на едноличния собственик;

✅ Възможност за собствен и независим бизнес (учредява се само от едно лице);

✅ По – изгодно данъчно облагане (в сравнение с ЕТ);

✅ Бърза регистрация (3 дни);

✅ Лесно прехвърляне на дружеството на друго лице;

⛔ Бавно заличаване. Процедурата по ликвидация продължава от 7 до 8 месеца;

⛔ Двойно облагане на приходите – 10 % данък печалба +  5 % данък дивидент;

9 лесни стъпки за регистрация на ЕООД 

 1.  Вие вече сте решили да ползвате услугите на Кадастра. Предлагат се Онлайн за цялата страна;
 2. Получавате безплатна стартова консултация, включваща базова информация за данъчно облагане, осигуровки, необходимост от регистрация по ДДС;
 3. Проверяваме името на дружеството в Търговски регистър;
 4. Ние подготвяме за Вас индивидуален устав и пакета с документи, необходим за регистрация на ЕООД;
 5. Осигуряваме час при нотариус в избран от Вас град;
 6. Заедно с  Вас откриваме набирателна сметка, в която се внася учредителния капитал (веднага след срещата с нотариус);
 7. Регистрираме дружеството в Търговски регистър за 3 работни дни, като ползваме наш професионален електронен подпис, с което Ви спестяваме 50 % от държавните такси;
 8. Ние извършваме за Вас безплатно регистрация по ДДС,  ако е необходима;
 9. Получавате допълнително един типов договор за заем и индивидуално изготвено генерално пълномощно;
 10. Вие започвате да работите.

Запознайте се с нашите пакетни Цени за регистриране на ЕООД

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД НА ЧУЖДЕНЕЦ

BGN 800

 • - Изготвяне на учредителния акт и пакета с документи за регистрация на български и английски език;
 • - Съдействие за откриване на набирателна сметка в българска банка;
 • - Регистрация в Търговски регистър;
 • - Включена регистрация по ДДС;
 • - Включени нотариални и държавни такси;
 • - Консултация с експерт - 30 мин. на място или 15 мин. по телефон на английски език;
 • ⛔ В цената не е включено седалище в Р България.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД

BGN 200

 • - Изготвяне на индивидуален устав и документи само на български език;
 • - Регистрация в Търговски регистър;
 • - Откриване на набирателна сметка в избрана от Вас банка;
 • - Включени нотариални, банкови и държавни такси;
 • - Включена ДДС регистрация (по Ваш избор);
 • - Консултация с експерт - 30 мин. на място или 15 мин. по телефон;
 • - Онлайн за цяла България;
 • - Безплатен договор за заем и генерално пълномощно.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД +

BGN 230

 • - Изготвяне на индивидуален устав и документи само на български език;
 • - Регистрация в Търговски регистър;
 • - Откриване на набирателна сметка в избрана от Вас банка;
 • - Включени нотариални, банкови и държавни такси;
 • - Включена ДДС регистрация (по Ваш избор);
 • - Консултация с експерт - 30 мин. на място или 15 мин. по телефон;
 • - Онлайн за цяла България;
 • - Безплатен договор за заем и генерално пълномощно;
 • - Автоматичен фирмен печат - 1 брой.

Често задавани въпроси преди регистрация на ЕООД

✔️ Ограничена отговорност – съдружниците не отговарят за задълженията на компанията с личното си имущество;

✔️ Минимален учредителен капитал  – 2, 00 лв;

✔️ Данъчни предимства -10 % плосък данък;

✔️  Надеждна правна форма с международен авторитет.

Регистрация без Kadastra.bg

⛔ Загуба на средства, поради незнание за процедурата;

⛔ Двойни държавни такси, поради липсата на електронен подпис;

⛔ Самостоятелна организация на срещи и загуба на време /нотариус, банка, НАП/;

⛔ Регистрация без експертен съветник.

Регистрация с Kadastra.bg

Безплатна персонална консултация от личен експерт, които отчита особеностите на конкретния бизнес;

Регистрация в Търговски регистър за 3 работни дни;

Подготовка на всички необходими документи, без случайни пропуски и грешки;

Организация и координация на всички срещи /нотариус, банка, НАП/;

Безупречна и професионална подготовка, на база опита от регистрация на над 5 000 стартиращи компании.

Добре е учредителите да присъстват лично. Възможно е да бъдат представлявани от пълномощник с нотариално заверено изрично пълномощно. Личното присъствие на управителите е задължително.

За разлика от ЕТ, гражданските и събирателните дружества, дружеството с ограничена отговорност носи отговорност само да размера на корпоративните си активи. По правило, частните активи на съдружниците не могат да бъдат използвани за покриване на задълженията на дружеството.

Винаги, когато се открива нова фирма, трябва да изберем отличително име на дружеството, което да работи за разпознаваемостта на бранда в бъдеще.

При регистрация на дружество с ограничена отговорност, законът поставя изискването след името да се постави добавката ЕООД, на английски Ltd.

Има четири начина за формиране на име на Фирмата:

 • Определя се от комбинации на имената на учредителите /Иванов и сие/;
 •   Измисля се фантастично име /Хидут/;
 • Описва се дейността на компанията /Кърти и извозва/;
 • Комбинация от горните три варианта.

Името трябва да бъде подходящо за идентифициране на компанията, да е отличително. Името на фирмата не трябва да въвежда в заблуждение и не трябва да съвпада с името на вече съществуващ бизнес.

Набирателната сметка се открива преди регистрацията на ЕООД. Както е видно от самото име на сметката, нейното предназначение е по сметката да бъде събран капитала на дружеството, преди да бъде регистрирано в Търговски регистър.  

Набирателната сметка НЕ е разплащателна сметка, защото дружеството все още не съществува. Откриването на набирателна сметка е част от процедурата за регистрация. Представете си, че това е една кутия, в която едноличният собственик на капитала внася предварително капитала на Фирмата, който може да е най – малко 2, 00 лева. Не давайте номера на тази сметка, за да се превеждат парични средства от трети лица. Това е невъзможно!

Набирателната сметка е редно да съществува до регистрацията в Търговски регистър, след което трябва да я закриете или да я преобразувате в разплащателна сметка на вече съществуващото ЕООД, имащо свой ЕИК номер. 

Имате ли още Въпроси?

Не се колебайте, попитайте консултантите на Кадастра.