Регистрация на Фондация

Регистрация на Фондация

Съществуват два вида Юридическите лица с нестопанска цел – Сдружения и Фондации. Обединяващото между тях е целта, за осъществяването на която се създават. Тя винаги е нестопанска.

Какво представлява Фондацията

Фондациите, за разлика от Сдруженията, са некорпоративно устроени юридически лица, което означава, че нямат членствен състав, не встъпват в членствени правоотношения с други правни субекти. Те се създават с едностранен акт (дарение или завещание), с който учредителят безвъзмездно предоставя имущество за постигането на определена нестопанска цел.

Основни Разлики между Сдружението и Фондацията

📌 Сдружението има членове, докато Фондацията няма. За разлика от режима на създаване на Сдруженията, при Фондациите придобиването на качеството учредител не предполага автоматично възникване на членствено правоотношение.

📌 Само при учредяване на Фондация съществува института на „запазените права“ на учредителя или определено от него трето лице. Запазените права следва да бъдат изрично очертани по обем в учредителния акт, за да гарантират участие в управлението след това.

📌 Различна органна структура. Задължителните органи при сдруженията са Общо събрание и Управителен орган. При Фондациите видът на органите зависи от волята на учредителите и ползата, в която те осъществяват дейността си;

📌 Различни изисквания при учредяване. За учредяване на сдружение е достатъчно да е налице минимално необходимият брой учредители (от 3 до 7 или повече лица). За учредяване на Фондация е достатъчно да има и едно лице – учредител, без значение дали ще бъде определена в частна или в обществена полза. За да се учреди Фондация е задължително учредителят да направи учредително дарение (в пари или друго имущество).

Данъчни облекчения за Фондациите

Данъчни облекчения и то не малко /ЗКПД, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗМДТ и др./, има предвидени в българското законодателство, но те не касаят вида на ЮЛНЦ (Сдружение или Фондация). Данъчните облекчения са предвидени за всички Фондации и Сдружения, които осъществяват дейност в обществена полза.

Процедура по регистрация на Фондация

За да стартираме процедурата по регистрация на Вашата Фондация е необходимо да изясним предварително:

 • В частна или обществена полза ще извършва дейност Фондацията?
 • Какво имущество ще бъде предоставено безвъзмездно на Фондацията (движими вещи вкл. пари, недвижими имоти) ?
 • Какво ще е наименованието на Фондацията ?
 • Точен адрес на седалище и адрес на управление на Фондацията?
 • Как ще се управлява Фондацията (едноличен орган, колективен, двустепенна система)?

Регистрация на Фондация – Какво включва услугата

С нашата услуга ние:

 • Ще извършим вместо Вас цялата процедура по регистрация на Вашата Фондация;
 • Ще Ви консултираме компетентно какъв тип Фондацията да учредите;
 • Ще запазим избраното от Вас име на Фондацията;
 • Ще изготвим необходимата учредителна, организационна и търговска документация за регистрация на Фондацията;
 • Ще попълним необходимата документация за регистрация вместо Вас, което изисква специални познания;
 • Ще платим за Вас в банка необходимите държавни такси;
 • Ще подадем вместо Вас необходимите заявления за регистрация на Фондацията в регистъра на ЮЛНЦ;
 • Ще Ви спестим ценно време, като с нашите знания и умения ще извършим цялата процедура по регистрация на Фондация, вместо Вас на умерени конкурентни цени.

Колко ще Ви струва?

Цената на услугата е различна, поради различната сложност на процедурата по регистрация на Фондация, с оглед вида на имуществото, което ще бъде предоставено на Фондацията, вида на учредителите, в частна или в обществена полза ще развива дейност Фондацията.

Посочените обстоятелства предполагат различен обем на работата при изготвяне на документите, вкл. вписвания в допълнителни регистри, съответно и разлики в цената на услугата.

 

Попитайте за Конкретна Цена

Изпратете ни запитване за Цена на услугата.