Ликвидация на Фирма

Ликвидация на Фирма Е(ООД)

Закриването на всяко едно капиталово дружество задължително преминава през процедура по Ликвидация. Това правило важи без изключение и за дружествата с ограничена отговорност (ЕООД и ООД).

Ликвидацията на Е(ООД) представлява процеса на прекратяване на дейността на компанията, с цел премахване на юридическото ѝ съществуване. Ликвидацията може да бъде проведена от едно или повече упълномощени лица, наречени ликвидатори, които ще се заемат с продажбата на активите на фирмата, разплащането на дължимите дългове и разпределянето на остатъка от имуществото между собствениците на компанията. Неписано правило е за ликвидатор на дружеството да се назначи неговия управител.

Процедура по Ликвидация на Е(ООД):

Процедурата по ликвидация на фирма ООД се развива пред Търговски регистър и продължава от 6 до 8 месеца. Процедурата по ликвидация може да се раздели на три основни фази:

ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА НА ЛИКВИДАЦИЯТА

Назначаване на ликвидатори – Тези лица ще бъдат отговорни за прекратяването на дейността на фирмата и разпределянето на активите й.

Обявяване на Ликвидацията – Във всеки случай на ликвидация на фирма ООД е необходимо да се обяви ликвидацията в Търговския регистър.

Оповестяване на кредиторите – Ликвидаторите трябва да уведомят всички кредитори за началото на ликвидацията. С оглед охрана на интересите на кредиторите на дружеството, законът предвижда задължение за ликвидатора да покани кредиторите да предявят вземанията си в 6 месечен срок, независимо дали те са изискуеми или още не е настъпил падежът им. Ликвидаторът изпраща писмена покана до известните кредитори и обявяването същата в Търговски регистър.

Уведомяване на НАП – уведомяване на съответната ТД на НАП за започване на процедура по ликвидация. Получаването на Удостоверение по чл. 77, ал. 1 ДОПК. Без него, ликвидационната фаза не може да започне. Възможно е след уведомяването на НАП, да бъде назначена ревизия.

ЛИКВИДАЦИОННА ФАЗА (6 месеца)

Продажба на активите – Ликвидаторите трябва да продадат всички активи на фирмата ООД, за да съберат достатъчно пари, за да могат да платят дълговете на кредиторите и да разпределят остатъка между собствениците на фирмата.

Завършване на данъчния процес – трябва да се уредят всички данъчни въпроси, свързани с дружеството, включително плащания на данъци и изготвяне, и подаване на данъчни декларации (дерегистрация по ДДС).

Уведомяване на НОИ  – свързано е с предаване на Разплащателните ведомости и досиетата на работниците и служителите. Ако фирмата няма работници и служители и никога не е имала, процедурата е значително по-кратка. След извършване на проверка, НОИ издава Удостоверение (съгласно чл.5, ал. 10 от КСО), което се прилага към документацията при заличаване на фирмата. Валидността на това удостоверение е 12 месеца.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА НА ЛИКВИДАЦИЯТА

Заличаване на дружеството – след като се удостовери, че всички стъпки на Ликвидацията са изпълнени правилно, ООД се заличава от Търговския регистър. С това дружеството престава да съществува като юридическо лице.

Ликвидацията на Е(ООД) е процедура, която преминава през 3 етапа и съдържа 3 вписвания в Търговски регистър – независимо от това: има ли кредитори Фирмата или няма, развивало ли е дейност дружеството, имало ли е назначени работници.

Ние знаем стъпка по стъпка всички детайли и всички необходими документи, осигурете си спокойствие, ще направим всичко вместо Вас.

Ликвидация на Е(ООД) – Какво включва Услугата

  1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на Търговския закон;
  2. Попълване на заявленията в Търговски регистър и на всички останали необходими документи;
  3. Представителство пред НАП и НОИ за издаване на Удостоверение по чл.77 от ДОПК и Удостоверение чл.5, ал. 10 от КСО;
  4. Държавната такса за прекратяване на Е(ООД);
  5. Държавната такса за публикуване на покана до кредиторите;
  6. Заявяване с електронен подпис и вписване на всички заявления в процедурата по Ликвидация по партидата на дружеството в Търговски регистър;
  7. Удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър, от което е видно, че фирмата е заличена;

  8. Цената на услугата.

Цената на услугата е различна, поради различната сложност на процедурата по Ликвидация с оглед състоянието на дружеството, което предполага различен обем на работата при изготвяне на документите, съответно и разлики в цената на услугата. Минималната Цена възлиза на 550.00 лева

Попитайте за конкретна Цена

Свържете се с нас