Дружество по ЗЗД

Кадастра > Услуги > Регистър Булстат > Дружество по ЗЗД

Дружество по ЗЗД

Като се каже дружество, обикновено се смята, че става дума за Търговско дружество, за нещо, което е регистрирано по Търговския закон, което е вписано в Търговския регистър. Такива са акционерните дружества, командитните дружества, дружествата с ограничена отговорност.

Българският закон обаче предвижда още един вид дружества – такива по закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Те обичайно може да бъдат видени записани като ДЗЗД. Дружеството по ЗЗД се вписва в регистър Булстат и НЕ е търговец.

Дружеството по ЗЗД представлява съдружие между две или повече лица, които се съгласяват да обединят имущество и усилия за постигането на обща стопанска цел. Дружеството по ЗЗД възниква на база сключен Договор за гражданско дружество.

Прието е така учреденото съдружие да се нарича Гражданско дружество или Дружество по ЗЗД, за да се разграничи от Търговските дружества.

Търговският закон дава възможност за договорно обединяване на търговци в Консорциум. Консорциумът може да е под формата на Търговско дружество или под формата на Дружество по ЗЗД. Във втория случай за Консорциума се прилагат съответно правилата за гражданското дружество.

Особености на ДЗЗД (Дружество по ЗЗД)

  1. Характерно за Дружеството по ЗЗД е, че всяка от страните се задължава да внесе имущество и да насочи усилията си към осъществяване на една обща стопанска цел. Целта, с оглед на която се сключва договорът за създаване на Дружество по ЗЗД, е постигането на определени стопански резултати. За разлика от другите договори, при които всяка от страните преследва различна цел, при договора за учредяване на гражданско дружество интересът и целта са общи.
  2. Другата важна особеност е, че създаденото с договора дружество НЕ е Юридическо лице и не е самостоятелен (различен от съдружниците) правен субект. Правата и задълженията от дружествената дейност НЕ възникват за дружеството, а са права и задължения на самите съдружници. Страна по сключваните във връзка с дейността на дружеството сделки са съдружниците. Това е една от основните разлики между Дружеството по ЗЗД и Търговските дружества, които са юридически лица.

Това, че Дружество по ЗЗД не е юридическо лице, води до важни последици.

Например: Претенциите от или срещу дружеството трябва да бъдат предявени от или срещу отделните съдружници.

За данъчни цели обаче Дружествата по ЗЗД са отделен правен субект и като цяло са приравнени на Търговските дружества. Те са данъчно задължени лица и облагат резултатите от стопанската си дейност по общия ред на ЗКПО. Като работодатели и платци на доходи на физически лица имат същите задължения от ЗДДФЛ както и Търговските дружества. Съгласно ЗДДС те са самостоятелно данъчно задължено лице и могат да притежават отделна регистрация за целите на закона. Изплащанията в полза съдружници в Дружествата по ЗЗД с характера на доход от участие в дружеството са приравнени и се облагат като доходи от дивидент.

  1. Договорът за дружеството е изграден върху взаимното доверие между съдружниците. Той е сключен с оглед на личността на страните по него. От това следва ограничението за участие на други лица в дружеството по ЗЗД, включително и при наследяване или друго правоприемство. Съдружникът не може да прехвърли на друго лице своето право на участие в дружеството без съгласието на другите съдружници. Смъртта, поставянето под запрещение или излизането от дружеството на някой от съдружниците води до прекратяване на самото дружество (освен ако в договора изрично е уговорено друго).

„Имущество“ на Дружеството по ЗЗД

За осъществяване на общата стопанска дейност съдружниците внасят определено имущество в дружеството (пари, вещи, ползването на вещи, вземания, интелектуална собственост и т. н.).

Съдружниците могат също така да се задължат да полагат труд или да извършват услуги в полза на дружеството, например: да управляват дейност; да осигуряват счетоводни, правни и консултантски услуги.

Внесените пари, заместими вещи и вещи, които се унищожават при употребата им, стават обща собственост на съдружниците.

Другите вещи се смятат внесени за общо ползване, като собствениците им не губят правото на собственост. В договора за учредяване на Дружество по ЗЗД обаче може да се уговори, че тези вещи също стават общи – съсобствени между съдружниците.

Съдружниците, които са внесли вещи, отговарят за недостатъците им и за съдебно отстранение – като при договор за продажба, когато са внесли собствеността върху вещите, съответно като при договор за наем – когато са отстъпили само ползването на вещите.

Така вноските на съдружниците формират имуществото, с което се осъществява стопанската дейност на Дружеството по ЗЗД.

В резултат на тази стопанска дейност обаче се придобива друго имущество. Но дружеството не е правен субект и само условно може да се говори за „дружествено имущество“.

Всъщност внесеното от съдружниците и придобитото от дейността имущество е общо имущество на съдружниците. Съдружниците са съсобственици, съответно съползватели на това имущество.

Ако в договора не е предвидено друго, дяловете на съдружниците се смятат за равни. Докато съществува дружеството, съсобствеността е неделима.

Съдружниците не могат да искат прекратяването на съсобствеността по всяко време. Съдружникът може да иска своя дял от общото имущество само при излизането му от дружеството или при прекратяване на самото дружество.

Управление и представителство на Дружеството по ЗЗД

Решенията относно дружествените работи се вземат със съгласието на всички съдружници. В дружествения договор обаче може да се предвиди, че решенията се вземат с определено мнозинство, като всеки съдружник има право на един глас. Това разрешение е за предпочитане, когато дружеството е с много съдружници и изискването за единодушие може да блокира вземането на решения.

Ако в договора не е уговорено нещо друго, всеки съдружник може да управлява дружествените дела и да сключва сделки за сметка на дружеството. От друга страна, всеки от останалите съдружници може да се противопостави на действието на съдружника, преди то да бъде извършено. Възникналото разногласие се решава по волята на мнозинството от съдружниците. В договора за гражданско дружество може да се уговори, че дружествените дела ще се управляват само от един или само от някои от съдружниците. Може също така съдружниците да назначат управител, който не е съдружник.

Интересен е въпросът как се представлява дружеството пред третите лица. Тъй като гражданското дружество не е самостоятелен правен субект, когато съдружникът е упълномощен от останалите съдружници, той сключва дружествените сделки от името на всички съдружници и за обща сметка. В този случай правата и задълженията възникват за всички съдружници. Когато съдружникът не е упълномощен, той сключва сделката от свое име, като правата и задълженията спрямо третото лице възникват само за него. Съдружникът, сключил сделката без представителна власт, ще трябва да прехвърли на останалите съдружници съответната им част от правата, а те от своя страна трябва да поемат припадащата им се част от задълженията.

За да се преодолеят тези проблеми, най-добре е съдружниците още при подписването на договора за учредяване на Дружество по ЗЗД да определят лице, което да управлява дружествените работи и да представлява съдружниците пред трети лица. Това лице трябва да е упълномощено да представлява съдружниците пред трети лица при извършването на дружествената дейност. Упълномощаването може да стане със самия договор или с отделно пълномощно. Когато обаче само един от съдружниците (или външно лице) е определен да управлява и представлява дружеството, то е редно в договора да се предвиди механизъм за смяната му – например по решение на определено мнозинство от съдружниците.

Участие в Печалбите и Загубите

Ако не е уговорено друго, печалбите и загубите се разпределят между съдружниците съразмерно на техния дял. Размерът на дяловете на съдружниците се уговаря в договора за гражданско дружество. При липса на уговорка се приема, че дяловете на отделните съдружници са равни.

Няма пречка да се уговори участие в печалбите и загубите, което не е съразмерно на дела на съответния съдружник. Съдружниците могат например да решат, че някой от тях ще получава по-голям дял от печалбата, защото ще управлява дружествените дела или защото разполага със знания и контакти, които са особено важни за извършваната дейност, и т. н. Не е допустимо обаче съдружник да бъде изцяло изключен от участие в загубите или от участие в печалбите. Такава уговорка е недействителна. Съдружникът, който е направил разноски или е претърпял вреди при воденето на дружествените работи, има право да иска те да му бъдат компенсирани.

Предимства и недостатъци на Дружеството по ЗЗД

📌 Не се изисква минимален капитал за регистрация на дружеството;

📌 Не се довнасят осигуровки на съдружниците, както е при ЕТ;

📌 При прекратяване на Дружеството по ЗЗД не се преминава през процедура по ликвидация;

📌 Дружеството по ЗЗД плаща 10 % данък печалба, за разлика от ЕТ;

📌 Дружеството по ЗЗД може д бъде регистрирано по ЗДДС.

⛔ Съдружниците носят лична имуществена отговорност за задълженията, възникнали от дейността на дружеството;

⛔ Исковете срещу Дружеството по ЗЗД се насочват срещу съдружниците;

⛔ При изискуеми задължения към Дружеството по ЗЗД, принудителното изпълнение както на публичния изпълнител, така и на ЧСИ се насочва срещу имуществото на съдружниците, вкл. налагането на запори, възбрани и др.

Цена на услугата за регистрация на Дружество по ЗЗД (ДЗЗД)

Цената за регистрация на гражданско дружество започва от  250.00 лева. Цената е базова и варира според изискванията на клиентна (броя и вида на съдружниците, вида на вноските и др.).

Услугата включва:

📌 Предварителна юридическа консултация с оглед изясняване на броя и вида на съдружниците (физически лица, юридически лица), вида на вноските, участието на съдружниците в печалбата и загубите на дружеството и др;

📌 Подготовка на пълния пакет с документи за регистрация на ДЗЗД;

📌 Подготовка и съгласуване на индивидуален договор за учредяване на Дружество по ЗЗД;

📌 Подаване на документите за регистрация на дружеството в Регистър Булстат;

📌 Предоставяне на Удостоверение в оригинал, изходящо от Регистър Булстат, от което е видно, че дружеството вече е регистрирано;

📌 Регистрация на дружеството по ДДС, ако е необходимо.

Със сигурност имате Въпроси

Не се притеснявайте, задайте ни ги!