Прехвърляне на ЕТ

Прехвърляне на ЕТ

Да разгледаме какъв е редът за прехвърляне на активите на ЕТ към ЕООД и какви са правните и данъчните последици от подобно прехвърляне за участващите в сделката лица.

Българският закон не дава възможност за директно прехвърляне на ЕТ в ЕООД.

Това е така, защото едноличният търговец е физическо лице – търговец, докато ЕООД е юридическо лице – търговско дружество, т.е. това са различен вид правни субекти.

На преобразуване и прехвърляне подлежат само търговските дружества, но не и едноличните търговци.

Търговският закон допуска една възможност за “прехвърляне на ЕТ” чрез прехвърляне на активи от ЕТ към ЕООД, а именно: чрез сключване на договор за прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. В този смисъл, вече съществуващо ЕООД може да изкупи предприятието на ЕТ чрез сключване на правна сделка.

 След осъществяването на сделката по прехвърляне на търговското предприятие от ЕТ към ЕООД, едноличният търговец обаче не се заличава автоматично.  Въпрос на конкретна преценка на ЕТ е дали ще предприеме действия по заличаването си от Търговския регистър.

 Една подобна сделка с търговското предприятие на ЕТ би имала смисъл, когато физическото лице – търговец не желае да поддържа повече ЕТ, но иска да запази придобитите активи, включени в търг. предприятие на ЕТ – лицензи и разрешителни, извадени на името на ЕТ, сключени договори от името на ЕТ, регистрирани търговски марки и т.н. Ако няма някакви съществени активи на ЕТ, които трябва да бъдат запазени, от подобна сделка не би имало особен смисъл.

Процедура по Прехвърляне на ЕТ в ЕООД

Прехвърлянето на търговското предприятие на ЕТ върху еднолично дружество със същия собственик на капитала се постига най-често чрез преминаване през следните етапи:

  1. Регистрация на ЕООД с едноличен собственик на капитала същото физическо лице, което е регистрирано като ЕТ. Възможно е дружеството да се учреди чрез апорт на предприятието на ЕТ в капитала на ЕООД.
  2. Сключване на договор за прехвърляне на търговско предприятие между ЕТ и ЕООД, на основание чл. 15 от ТЗ.
  3. Заличаване на ЕТ – не е задължителен етап, зависи от конкретния случай.

Договорът за прехвърляне на търговско предприятие се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно. В договора следва да бъдат посочени и индивидуализирани много ясно всички активи, които са обект на прехвърляне – недвижими имоти, превозни средства, ноу-хау, лицензии и др. Формата на сделката може да бъде продажба (най-често срещаният случай), но също може да бъде оформена като дарение, замяна и т.н.

 Договорът подлежи на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията по партидата на праводателя и на правоприемника (чл. 16, ал. 1 от ТЗ).

Ако в него са включени недвижими имоти и някакви имуществени активи (напр. обекти на интелектуална собственост), договорът подлежи на допълнително вписване в Службата по вписвания към АВ, към Патентно ведомство и т.н.

Преди подписване на договора ЕТ е длъжен да подаде Уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК до съответната компетентна териториална дирекция на НАП.

Правни последици от Прехвърляне на ЕТ

С вписването на прехвърлянето на търговското предприятие на ЕТ, собствеността върху включените в него права, задължения и фактически отношения преминава от ЕТ към ЕООД. За правните субекти обаче, участващи в сделката, оттук нататък възникват различни данъчни и административни задължения. Техният характер и обхват зависят от конкретните обстоятелства, при които се извършва прехвърлянето.

За ЕООД възниква задължение да управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок от 6 месеца от вписването на прехвърлянето. В този срок всеки кредитор на отчуждителя или правоприемника, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на вписването на прехвърлянето, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът се ползва с право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник.

ЕТ отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието.

Данъчно аспекти на сделката по Прехвърляне на ЕТ в ЕООД

При този вид сделка предприятието ЕТ и ЕООД, са собственост на едно и също физическо лице и по смисъла на т. 3 от § 1 от ДР на ДОПК и при прехвърлянето на ЕТ на дружеството е налице сделка между свързани лица.

Данъчното третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на ЕТ е уредено в ЗДДФЛ, в зависимост от начина, по който е осъществено прехвърлянето – със и без заличаване на ЕТ от Търговския регистър.

При прехвърляне на предприятие на ЕТ, което не се заличава от Търговския регистър, финансовият резултат от него се включва при определяне на облагаемия доход на лицето от стопанската му дейност като ЕТ. Този облагаем доход е данъчната печалба на търговеца, формирана по реда на ЗКПО.

Доходите на физическото лице – собственик на ЕТ, получени от прехвърляне на предприятие, заличавано от Търговския регистър, се квалифицират за целите на подоходното облагане като доходи от прехвърляне на права или имущество. Доходът от прехвърлянето на предприятието се смята за придобит на датата на вписване на прехвърлянето със заличаване на ЕТ. В такива случаи, доходите от прехвърляне на права или имущество, придобити през съответната данъчна година, се декларират в годишната данъчна декларация на лицето и се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа.

Прехвърляне на ЕТ – Какво включва Услугата

  1. Изготвяне на необходимите документи съгласно изискванията на Търговския закон;
  2. Попълване на заявленията в Търговски регистър и на всички останали необходими документи;
  3. Подаване на Уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК до НАП и получаване на Удостоверение;
  4. Държавната такса за прехвърляне на ЕТ;
  5. Заявяване с електронен подпис и вписване на всички промени в процедурата по партидата на дружеството в Търговски регистър;
  6. Удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър, от което е видно, че търговското предприятие на ЕТ е прехвърлено на дружеството;

  7. Цената на услугата.

Цената на услугата е различна, поради различната сложност на процедурата по прехвърляне на ЕТ с оглед различното имущество, което принадлежи към търговското предприятие на ЕТ, което предполага различен обем на работата при изготвяне на документите, множество вписвания в различни регистрии и съответно разлики в цената на услугата. Минималната Цена възлиза на 600.00 лева.

В Цената НЕ са включени нотариалните такси, както и регистрацията на ЕООД и заличаването на ЕТ.

Попитайте за конкретна Цена

Свържете се с нас