РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД

Регистрация на ООД с Кадастра

Какво означава „ООД”?

„ООД” е абревиатура на дружество с ограничена отговорност. Съкращението „ООД” се поставя след името на дружеството и указва правната форма на търговеца.

Дружеството с ограничена отговорност е капиталово дружество. То се учредява от две или повече физически или юридически лица. Изключително подходящо е за набиране на по – големи капитали, когато такива са необходими още при стартиране на дейността.

Дружеството с ограничена отговорност е самостоятелно лице, различно от неговите съдружници. Имущество му е различно от това на съдружниците му. Дяловата вноска е част от личното имущество на учредителите, с което те участвуват при набиране на капитала на ООД. Задължението на съдружниците за дяловите вноски е задължение към дружеството, а не към кредиторите. Облигационните задължения на дружеството не пораждат задължения на съдружниците към неговите кредитори.

При реализиране отговорността на дружеството към кредиторите, „ограничената отговорност” на съдружниците се състои в това, че те рискуват да загубят направената си дялова вноска, респ. производния на нея дружествен дял. Дружеството с ограничена отговорност отговаря към кредиторите си неограничено, а съдружниците му нямат задължения към дружествените кредитори.

Първи стъпки при регистрация на ООД 

?  Вие вече сте решили да ползвате услугите на Кадастра, които се предлагат Онлайн за цялата страна;

? Получавате безплатна стартова консултация, включваща базова информация за данъчно облагане, осигуровки, необходимост от регистрация по ДДС;

?  Проверяваме свободно ли е името на фирмата в Търговски регистър;

? Ние подготвяме за Вас индивидуален дружествен договор и пакета с документи, необходим за регистрация на ООД, което изисква специализирани правни знания;

? Осигуряваме час при нотариус в избран от Вас град;

? Заедно с Вас откриваме набирателна сметка, в която се внася уставния капитал (веднага след срещата с нотариус);

? Регистрираме дружеството в Търговски регистър за 3 работни дни, като ползваме наш професионален електронен подпис, с което Ви спестяваме 50 % от държавните такси;

?  Ние регистрираме компанията по ДДС вместо Вас,  ако е необходимо;

? Получавате допълнително един типов договор за заем и индивидуално изготвено генерално пълномощно;

? Вие започвате да печелите.

Запознайте се с нашите пакетни Цени за регистрация на ООД

РЕГИТРАЦИЯ НА ООД НА ЧУЖДЕНЦИ

BGN 800

 • ? Изготвяне на индивидуален дружествен договор и пакета с документи за регистрация на български и английски език;
 • ? Съдействие за откриване на набирателна сметка в българска банка;
 • ? Включена регистрация по ДДС;
 • ? Регистрация в Търговски регистър;
 • ? Включени нотариални и държавни такси;
 • ? Консултация с експерт - 30 мин. на място или 15 мин. по телефон на английски език;
 • ⛔ В цената не е включено седалище в Р България.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД

BGN 260

 • ? Изготвяне на индивидуален дружествен договор и документи на български език;
 • ? Регистрация в Търговски регистър;
 • ? Откриване на набирателна сметка в избрана от Вас банка;
 • ? Включени нотариални, банкови и държавни такси;
 • ? Включена ДДС регистрация (по Ваш избор);
 • ? Консултация с експерт - 30 мин. на място или 15 мин. по телефон;
 • ? Онлайн за цяла България;
 • ? Безплатен договор за заем и генерално пълномощно.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД +

BGN 290

 • ? Изготвяне на индивидуален дружествен договор и документи на български език;
 • ? Регистрация в Търговски регистър;
 • ? Откриване на набирателна сметка в избрана от Вас банка;
 • ? Включени нотариални, банкови и държавни такси;
 • ? Включена ДДС регистрация (по Ваш избор);
 • ? Консултация с експерт - 30 мин. на място или 15 мин. по телефон;
 • ? Онлайн за цяла България;
 • ? Безплатен договор за заем и генерално пълномощно;
 • ? Автоматичен фирмен печат - 1 брой.

Често задавани въпроси преди регистрация на ООД

 • Спестете данъци – ако не разпределяте печалба, ООД дължи по – малко данъци в сравнение с ЕТ и гражданското дружество;
 • Без лична отговорност – съдружниците не носят лична отговорност. Това означава, че не плащат за дълговете на фирмата с частни активи /недвижими имоти, коли, спестявания в банкови сметки/ дори при фалит на компанията;
 • Свободен избор на управител – можете да назначите всяко подходящо лице за управител на компанията, можете да назначите за управител и някой от съдружниците. Не сте ограничени в броя на управителите;
 • Действате независимо като ООД – от правна гледна точка дружеството е самостоятелно лице. То може самостоятелно да сключва сделки и договори от свое име. Вашите интереси се представляват външно от управителя.

Управителят е този, който представлява дружеството в отношенията  с други лица. Той сключва договори от името на дружеството. Управлението може да бъде възложено на едно лице, може и на повече. Управителят може да бъде съдружник в компанията, може да бъде и трето лице, което не участва в дружеството. Той носи отговорност за изпълнение на решенията на Общото събрание на съдружниците.

Собственикът на компанията се нарича едноличен собственик на капитала в ЕООД и съдружник в ООД. Дружеството с ограничена отговорност може да има един или повече съдружници.

Регистрация без Kadastra.bg

⛔ Загуба на средства, поради незнание за процедурата;

⛔ Двойни държавни такси, поради липсата на електронен подпис;

⛔ Самостоятелна организация на срещи и загуба на време (нотариус, банка, НАП);

⛔ Регистрация без експертен съветник.

Регистрация с Kadastra.bg

Безплатна персонална консултация от личен експерт, които отчита особеностите на конкретния бизнес;

Регистрация в Търговски регистър за 3 работни дни;

Подготовка на всички необходими документи, без случайни пропуски и грешки;

Организация и координация на всички срещи (нотариус, банка, НАП);

Безупречна и професионална подготовка, на база опита от регистрация на над 5 000 стартиращи компании.

Винаги, когато се открива нова фирма, трябва да изберем отличително име на дружеството, което да работи за разпознаваемостта на бранда в бъдеща.

При регистрация на дружество с ограничена отговорност, законът поставя изискването след името да се постави добавката ООД, на английски Ltd.

Има четири начина за формиране на име на Фирмата:

 • Определя се от комбинации на имената на учредителите /Димитров и сие/;
 •  Измисля се фантастично име /Вердит/;
 • Описва се дейността на компанията /Информационни технологии/;
 • Комбинация от горните три варианта.

Името трябва да бъде подходящо за идентифициране на компанията, да е отличително. Името на фирмата не трябва да въвежда в заблуждение и не трябва да съвпада с името на вече съществуващ бизнес.

Член 19 от ДОПК въвежда лична отговорност на управител и/или съдружник в капиталови дружества за задълженията на фирмата за данък печалба, ДДС и осигуровки. Това означава, че физическото лице – управител или собственик на дружество отговаря за задълженията на фирмата с цялото си имущество при определени изчерпателно изброени в закона хипотези.

Личната отговорност възниква когато съдружник/управител недобросъвестно извършите плащания от имуществото на фирмата, представляващи скрито разпределение на печалба или дивидент, или отчуждите имущество на дружеството безвъзмездно или по непазарни цени и това доведе до намаляване на имуществото на същата фирма, поради което тя не изплати публични задължения. При тази хипотеза физическото лице може да бъде начетено до размера на извършените плащания, респективно стойността, с която е намаляло имуществото на управляваното дружество.

Изключително важен момент при отговорността по чл.19 от ДОПК, е че отговорността за горните задължения (установени с Ревизионен акт или декларирани от самата фирма) е за периода, в който сте бил/а управител, съдружник, едноличен собственик на капитала на фирмата. Няма значение, че към днешна дата вече фирмата не е ваша.

Втората хипотеза приема, че недобросъвестно поведение на съдружника или едноличния собственик на капитала е налице винаги, когато прехвърли дяловете от капитала на фирмата на трето лице след започнала проверка или ревизия на дружеството.

Имате ли други Въпроси?

Не се колебайте, задайте ги на Кадастра.