Регистрация на НПО

Кадастра > Услуги > Търговски Регистър > Регистрация на НПО

Какво е НПО (Организация с нестопанска цел)

Неправителствените организации, известни също като НПО или ОНГ (организации на неправителствения сектор) са организации, които не са част от правителството и целта им НЕ е да генерират печалба. Те се създават от групи от хора или частни лица, които имат общи ценности, интереси и цели, и се ангажират в дейности за обществена полза.

НПО играят важна роля в обществото, като допринасят за решаването на различни проблеми, които не могат да бъдат напълно покрити от правителствата или пазарната икономика. Те се ангажират в работа, която цели обществената полза и подобряването на качеството на живот на големи групи хора.

Цели и дейности на НПО

НПО могат да имат разнообразни цели и да работят в различни сфери, като:

📌 Хуманитарна помощ и подпомагане: Много НПО се занимават с предоставянето на помощ на хора в нужда, като раздават храна, медицинска грижа, образование и подобни.

📌 Защита на правата на човека: Някои НПО се фокусират върху защитата на правата на човека, борбата с дискриминацията, защитата на уязвимите групи и други подобни цели.

📌 Околна среда: Много НПО работят за опазването на околната среда, борбата срещу изменението на климата, опазването на природни ресурси и др.

📌 Образование: Някои НПО се занимават с образователни и обучителни програми, които предоставят знания и умения на хора.

📌 Изкуство и култура: НПО в тази сфера насърчават изкуството, културния обмен и творческите изяви на хората.

📌 Социални и икономически инициативи: В тези сфери НПО работят върху решаването на социални проблеми като бездомност, безработица, злоупотреба с наркотици и др.

Финансиране на НПО

НПО се финансират чрез различни източници, като дарения от физически и юридически лица, фондации, грантове от правителствени организации, международни институции и други.

Регистрация на НПО

Говорейки за регистрация на НПО, всъщност имаме предвид регистрацията на ЮЛНЦ, защото понятията “НПО” (неправителствена организация) и “ЮЛНЦ” (юридическо лице с нестопанска цел) не се препокриват, въпреки че имат някои общи черти. Нека разясним разликите между тях:

Неправителствена организация (НПО): Това е по-широкият термин, който обхваща различни видове организации, които не са част от правителството и нямат за цел да генерират печалба.

НПО може да съществува под най –  разнообразни варианти като фондации, асоциации, клубове, общности и други.

Юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ):  може да бъде вид на НПО, но не всички НПО са ЮЛНЦ. Тоест, не всички неправителствени организации са регистрирани като ЮЛНЦ.

Съществуват множество обществени образувания, без да са регистрирани под каквато и да било правна форма, които ако извършват дейност в полза на обществото, значи покриват съдържанието на термина НПО.

ЮЛНЦ задължително се регистрират според специфичното законодателство на съответната страна и трябва да спазват определени правила и регулации.

Така че, когато говорим за регистрация на НПО всъщност става въпрос за регистрация на ЮЛНЦ. Според българското законодателство обаче съществуват два вида ЮЛНЦ (Сдружения и Фондации).

Вече сме наясно, че когато искаме да регистрираме НПО в България можем да регистрираме Сдружение или Фондация. Не знаем обаче каква е разликата между тях и къде се регистрират?

Разлики между Сдружение и Фондация

🔴 Сдружението задължително има членове, докато Фондацията няма;

🔴 Сдружението има органи, чийто състав и вид са изчерпателно императивно изброени в закона, докато при Фондацията видът и наименованието на органите на Фондацията зависят изцяло от учредителя;

🔴 Законовите изисквания за учредяване на Фондация се различават съществено от изискванията за регистрация на Сдружение, особено ако Сдружението се учредява в обществена полза.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ

Процедура, изисквания, правила за учредяване на Сдружение в частна или обществена полза. Цели и предмет на дейност
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ

Особености, правила и минимално необходима имуществена вноска за основаване на Фондация в частна или обществена полза
ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Не намирате отговор на Въпросите си?

Не се колебайте, попитайте ни