Регистрация на Сдружение

Сдружение с нестопанска цел

В Сдружения с нестопанска цел  се обединяват граждани и организации, които желаят да работят за благото на обществото. Сдруженията с нестопанска цел играят важна роля в областта на социалната сфера, културата, спорта, околната среда и много други.

Техни членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически и физически лица (дееспособни).

Характерна особеност на Сдружението е, че то Не преследва стопански цели. Това не означава, че на Сдруженията с нестопанска цел е изцяло забранено да развиват търговска дейност. Тя е допустима, но само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани и като използват прихода за постигане на определените в устава цели.

Стопанската дейност, която ще извършва сдружението, е необходимо да бъде определена в устава и извършването й се подчинява на реда и условията, определени в законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза

Сдруженията могат свободно да определят целите си и да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или в частна полза.

Според определените цели и извършваната дейност, те се разделят на такива за осъществяване на дейност в обществена полза и за осъществяване на дейност в частна полза.

Определянето за осъществяване на дейност в обществена полза е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Сдруженията, определени за извършване на общественополезна дейност, разходват имуществото си за:

  1. развитието и утвърждаването на гражданското общество и доброто управление;
  2. развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;
  3. подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване;
  4. защитата на човешките права или на околната среда;

Сдруженията с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност има колективен върховен орган и управителен орган.

Общото събрание на членовете е колективния върховен орган  на Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Управителният орган може да бъде колективен (управителен съвет) или индивидуален (управител, председател).

Сдруженията, регистрирани в обществена полза следва да са учредени от най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица.

Годишните финансови отчети на Сдруженията с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност, подлежат на независим финансов одит.

Всяка година управителният орган на Сдружението с нестопанска цел изготвя годишно – отчетен доклад за общественополезната дейност.

Годишният доклад за дейността и годишния финансов отчет на Сдруженията с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност следва да се заявят за обявяване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят.

Регистрация на Сдружение с нестопанска цел

Процеса на регистрация на Сдружение с нестопанска цел в България и основните стъпки, които трябва да последват:

Име за сдружението

Първата стъпка при регистрацията на Сдружение с нестопанска цел е изборът на подходящо име за организацията. Името трябва да бъде уникално и да не бъде заето от друго сдружение в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Следва да се провери наличието на свободно име в регистъра, което може да стане онлайн чрез сайта на Агенцията по вписванията. Наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави, като се изписва на български език и може да бъде допълнително изписано на чужд език. Вписаното в регистъра Сдружение с нестопанска цел може да предяви иск срещу всяко друго юридическо лице с нестопанска цел, приело по-късно наименование, съвпадащо с неговото, за преустановяване на използването му, както и иск за обезщетение за настъпилите от това вреди.

Съставяне на Устав на сдружението

След избора на име, сдружението трябва да състави устав. Уставът определя целите и задачите на организацията, структурата й, правата и задълженията на членовете и управляващите органи. Уставът следва да се съобразява с българските закони и да бъде написан на български език, трябва да бъде приет и подписан от всички учредители.

Учредително събрание

След съставянето на устава, сдружението трябва да проведе учредително събрание. На това събрание се избират учредителите и се приемат уставът и програмата на сдружението. Сдружението се учредява от три или повече лица. Те могат да бъдат български и/или чуждестранни юридически и/или дееспособни физически лица. Ако сдружението е определено да извършва общественополезна дейност, учредителите трябва да бъдат най-малко 7 дееспособни физически лица или 3 юридически лица. Основните задачи на учредителното събрание са да вземе решение за учредяване на сдружението, да приеме устав и да избере управителен съвет. Учредителното събрание следва да бъде документирано с протокол, подписан от всички учредители.

Регистрация на Сдружението

След провеждането на учредителното събрание, следва да се подаде заявление за регистрация на сдружението в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Заявлението трябва да бъде подписано от новоизбрания управителен съвет/управител, защото той се явява управителен орган на сдружението. Към заявлението се прилагат всички изискуеми документи, вкл. устава на сдружението и учредителния протокол. След това сдружението трябва да изчака вписването в Регистъра, което обикновено отнема 3 работни дни. След регистрация, сдружението получава ЕИК номер, който го идентифицира и може вече да открие банкова сметка, да започне да събира членски вноски и да изпълнява своите цели и програми. Регистрацията на сдружение с нестопанска цел е важен процес, който позволява на гражданите и организациите да работят за подобрение на обществото.

Съдействие за регистрация на Сдружение с нестопанска цел

Разбираме, че регистрацията на Сдружение с нестопанска цел може да бъде трудна и объркваща задача. Ние сме тук, за да Ви помогнем и направим този процес по-лесен.

Нашата услуга за съдействие при регистрацията на сдружение с нестопанска цел в България Ви предлага следните предимства:

📌 Експертно съдействие: Нашите експерти познават всички нюанси на процеса на регистрация и ще Ви насочат през всички стъпки;

📌 Подготовка на необходимите документи: Ще ви помогнем да изготвите устава и всички необходими документи, според изискванията на закона;

📌 Подаване на заявление: Ще се погрижим за правилното попълване и подаване на заявлението в Агенцията по вписванията, без главоболие и загубено време;

📌 Оптимизация на разходите: Ние ще ви консултираме как да оптимизирате разходите и да използвате наличните финансови ресурси по най-ефективния начин;

📌 Специфично съдействие: Всеки проект е уникален, затова нашите услуги са персонализирани спрямо вашите нужди и цели.

 Ние сме тук, за да Ви подкрепим в целия процес и да направим Вашата мисия по-лесна и успешна. Свържете се с нас за съдействие при регистрацията на Вашето сдружение!

Попитайте за Конкретна Цена

Изпратете ни запитване за Цена на услугата.