РЕГИСТРАЦИЯ НА КД

Регистрация на Командитно дружество (КД) с Кадастра

Командитното дружество се образува с договор. Договорът се сключва между две или повече физически и/или юридически лица за извършване търговска дейност под обща фирма. Договорът се заверява нотариално, с нотариална заверка на подписите на съдружниците. Един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска.

КД е много интересен хибрид между капиталово и персонално дружество, защото има както неограничено отговорни съдружници (събирателно дружество), така и ограничено отговорни съдружници (дружество с ограничена отговорност).

Характерно за командитното дружество е, че задълженията на дружеството са и задължения на неограничено отговорните съдружници (НОС). НОС отговарят лично, солидарно (всички съдружници дължат една и съща престация с тази на дружеството и кредиторът може да иска изпълнение от всеки един от съдружниците) и неограничено (отговарят с цялото си имущество за задълженията на дружеството) за дружествените задължения.

Неограничената отговорност на НОС е  причината,  КД да се регистрират твърде рядко от българските търговци, въпреки безспорните предимства на командитното дружество пред всички останали правни форми.

Фирма, капитал и управление на КД

Фирмата на командитното дружество съдържа задължително името поне на един от НОС и съкращението „КД”. Като неограничено отговорен съдружник може да встъпи както физическо, така и юридически лице. НОС не правят вноски в дружеството.

КД няма капитал, но ограничено отговорните съдружници правят вноски (в повечето случаи парични) в дружеството. Размерът на вноските се определя по съгласие на всички съдружници. Ако се правят непарични вноски, учредителният акт трябва да съдържа пълно описание на непаричната  вноска, паричната й оценка и основанието, от което вносителят черпи своите права (нотариален акт, договор за покупко-продажба и др.). Като ограничено отговорен съдружник (ООС) може да встъпи физическо или юридически лице (търговски дружества и юридически лица с идеална цел).

.Управлението и представителството на КД се осъществява от неограничено отговорните съдружници. Когато НОС са юридически лица, тогава дружеството се управлява от юридическо лице. ООС нямат право на управление.

Предимства и недостатъци на Командитното дружество

📌 Не се изисква минимален капитал за регистрация на дружеството;

📌 Управител на дружеството може да бъде юридическо лице (ЕООД, ООД, АД);

📌 Неограничено отговорен съдружник може да бъде юридическо лице;

📌 Подходящо за натрупване на капитали и за сдружаване на инвеститори;

📌 Осигурява висока степен на анонимност.

⛔ Неограничено отговорните съдружници отговарят за задълженията на дружеството с цялото си имущество;

⛔ Ограничено отговорните съдружници не участват в управлението на дружеството;

⛔ ООС  не могат да спрат решенията на неограничено отговорен съдружник.

Цена на услугата за регистрация на Командитно дружество (КД)

Цената за регистрация на КД започва от  400.00 лева. Цената е базова и варира според изискванията на клиента (броя и вида на съдружниците, вида на вноските на ограничено отговорните съдружници и др.).

Услугата включва:

📌 Предварителна юридическа консултация с оглед изясняване на броя и вида на съдружниците на КД, вида на вноските, участието на съдружниците в печалбата и загубите на дружеството и др;

📌 Подготовка на пълния пакет с документи за регистрация на КД;

📌  Подаване на документите за регистрация на дружеството в Търговски регистър;

📌 Предоставяне на Удостоверение в оригинал, изходящо от Търговски регистър, от което е видно, че дружеството вече е регистрирано;

📌 Регистрация на КД по ДДС, ако е необходимо.

Със сигурност имате Въпроси

Не се притеснявайте, задайте ни ги!