СМЯНА НА АДРЕС НА ФИРМА

Адрес на Фирма. Промяна на Адреса на Фирма

Седалището е населеното място (град, село), където се намира управлението на дейността на фирмата, а адресът е адрес на нейното управление (адрес на офис, кантора).

Седалището и адресът на управление са част от статуса на всяка фирма, които я индивидуализират в търговския оборот.

Те представляват задължителни реквизити от съдържанието на дружествения договор (устава) и подлежат на вписване при промяна на адреса по партидата на фирмата в Търговския регистър.

Всеки търговец е длъжен да посочи актуалния адрес и седалището на фирмата и в търговската си кореспонденция, и в сайта си (ако има такъв).

Как се сменя Адреса на Фирма

Една от най – често налагащите се промени в статуса на фирмите е промяната на адреса им на управление.

Управлението на дейността на търговеца са извършва най – често в помещения под наем. Когато договора за наем се прекрати, тогава автоматично възниква необходимостта да се смени и адреса на фирмата в Търговски регистър.

Промяната се извършва като се заличава стария и се вписва новия актуален адрес.

Вписването на адреса на управление в Търговски регистър се извършва въз основа на простото твърдение на заявителя.  Проверката е формална и се ограничава до наличието на новия адрес в устава на дружеството и приемането му от надлежен орган. Адресът на управление обаче следва да бъде достоверен и да не въвежда третите лица в заблуждение относно действителния адрес, на който се осъществява управлението на дейността на фирмата.

Управителят на дружеството, при подаване на заявление за смяна на адреса на фирмата декларира, че ще осъществява управлението на дейността от този адрес.

Това е и разликата между адреса на управление и адреса за кореспонденция, който е само такъв за приемане на съобщения.

Необходими документи за промяна на Адреса на Фирма

Промяната на адреса или седалището на дружеството подлежи на заявяване в Търговски регистър. Процедурата по вписване на промяната трае около 3 работни дни. Дължи се държавна такса (15.00 лева при подаване на документите с електронен подпис и 30.00 лева при подаване на гише).

Промяната се заявява със заявление от съответния тип, като към заявлението се прилагат следните документи:

  1. Протокол от решение за смяна на седалището на фирмата. Решението изхожда (в зависимост от вида на дружеството) от общото събрание на съдружниците, акционерите, едноличния собственик на капитала и др;
  2. Актуализиран учредителен акт;
  3. Декларация по чл. 13 от Търговския закон;
  4. Платежно нареждане за внесена държавна такса;
  5. Пълномощно (когато документите не се подават от управителя на фирмата).

Съдействие при смяна на Адрес на Фирма

 Услугата включва:

📌 Изготвяне на всички необходими документи;

📌 Заявяване с електронен подпис и вписване на новото седалище по партидата на дружеството в Търговски регистър;

📌Удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър, от което е видна вписаната промяна.

Имате нужда от Съдействие?

Ще се радваме да помогнем.