Закриване на НПО

Заличаване на Сдружения и Фондации

При прекратяване на ЮЛНЦ (Сдружение и Фондация) се извършва процедура по ликвидация. Ликвидацията е последица от прекратяване на дейността на Сдружението и Фондацията. Тоест, за да бъде извършена ликвидация, първо дейността на ЮЛНЦ следва да бъде прекратена.

По отношение на реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон относно Заличаване на дружества.

Процедура по Заличаване на НПО

Заличаването на Сдружение или Фондация от Регистъра на ЮЛНЦ е процедура, която продължава минимум 7 (седем) месеца.

В процедурата по заличаване се преминава през 3 задължителни и последователни етапа, както следва:

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

На първо място е необходимо да бъде взето решение от органа за управление на Сдружението или Фондацията:

За прекратяване на дейността на юридическото лице;

Да се определи срок на ликвидацията, който не може да бъде по-кратък от 6 месеца;

Да се приеме първоначален ликвидационен отчет и баланс;

Да се назначи ликвидатор;

Да се определи възнаграждението на ликвидатора.

Към решението се прилага нотариално заверен спесимен на ликвидатора, в който той декларира, че е съгласен да бъде ликвидатор на юридическото лице с нестопанска цел.

Прилага се също така Удостоверение от НАП, издадено на основание чл. 77 от ДОПК.

Следва вписване на началото на процедурата по ликвидация в Регистъра на ЮЛНЦ.

ВПИСВАНЕ НА ПОКАНА ДО КРЕДИТОРИТЕ

Ликвидаторът има представителни функции по отношение на Сдружението и Фондацията.

За ликвидатор може да бъде избран орган на юридическото лице или трето лице. Ликвидацията може да се осъществи, както от едно, така и от няколко лица.

След като има решение за обявяване на ликвидацията и е определен срок за ликвидация, ликвидаторът обявява и Покана до Кредиторите за предявяване на вземанията си спрямо ЮЛНЦ. В поканата се определя срок за предявяване на вземанията, който е минимум 6 месеца.

Няма никакво значение дали Сдружението, съответно Фондацията имат кредитори или нямат такива – срокът е 6 месеца.

Поканата до Кредиторите се обявява в регистъра на ЮЛНЦ.

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЮЛНЦ

През срока на ликвидацията –  от периода на прекратяване на дейността до заличаването – ликвидаторът довършва текущите дейности на ЮЛНЦ, събира вземанията, осребрява наличното имущество. Ако е имало лица, назначени на трудово правоотношение, ведомостите за заплати се предават в съответното териториално поделение на НОИ.

Към документите за заличаване се представя удостоверение от НОИ за предаване на ведомостите за заплати (чл. 5, ал. 10 от КСО).

След разпределяне на имуществото на Сдружението/Фондацията ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на ЮЛНЦ от регистъра.

Приема се крайния ликвидационен отчет и баланс на ликвидатора/ите, разпределението на имуществото и се освобождава ликвидатора от отговорност.

Към искането за заличаване се прилага решение за заличаване на Сдружението или Фондацията, декларация на ликвидатора, че всички кредитори са удовлетворени, краен ликвидационен отчет и баланс, годишен отчет на ликвидатора, пояснителен доклад към ликвидационния баланс на ликвидатора, удостоверение от НОИ за предаване на ведомости за заплати.

Разпределение на имуществото на НПО

Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава или от върховния орган на Сдружението или Фондацията. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

Ако не съществуват лица или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на ЮЛНЦ. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

 Имуществото не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на избраните, с изключение на дължимото му възнаграждение.

Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на прекратеното Сдружение или Фондация до размера на придобитото.

Разпределението на имуществото се извършва въз основа на съставен заключителен баланс, който отразява състоянието на имуществото в края на ликвидационния период и посочва ликвидационния остатък, който ще получат учредителите като ликвидационни дялове.

Изготвянето на ликвидационния баланс и съпътстващите го документи се извършва на основание Национален счетоводен стандарт № 13 – отчитане при ликвидация и несъстоятелност.

Въз основа на заключителния баланс се определя ликвидационен остатък, който се разпределя между имащите право лица под формата на ликвидационни дялове.

Заличаване на Сдружение или Фондация – Какво включва Услугата

  1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за ЮЛНЦ;
  2. Попълване на заявленията в Търговски регистър и на всички останали необходими документи;
  3. Представителство пред НАП и НОИ за издаване на Удостоверение по чл.77 от ДОПК и Удостоверение чл.5, ал. 10 от КСО;
  4. Държавната такса за прекратяване на дейността на НПО;
  5. Държавната такса за публикуване на покана до кредиторите;
  6. Заявяване с електронен подпис и вписване на всички заявления в Регистъра на ЮЛНЦ;
  7. Удостоверение за актуално състояние, от което е видно, че ЮЛНЦ е заличено;
  8. Цената на услугата.

Цената на услугата е различна, поради различната сложност на процедурата по Ликвидация с оглед състоянието на юридическото лице, което предполага различен обем на работата при изготвяне на документите, съответно и разлики в цената на услугата.

Попитайте за конкретна Цена

Свържете се с нас