Закриване на ЕТ

Закриване на Фирма на ЕТ

Регистрирането на едноличен търговец (ЕТ) е един от най-популярните начини за стартиране на бизнес в България. Въпреки това, може да се окаже необходимо да се заличи регистрацията на ЕТ-то в Търговски регистър поради различни причини, като например смърт на собственика или закриване на бизнеса.

Заличаване на ЕТ при смърт

Когато собственикът на ЕТ почине, регистрацията на едноличния търговец трябва да бъде заличена. В процедурата по заличаване, ЕТ се замества от наследниците си.  За тази цел се изискват следните документи:

 1. Заявление за заличаване на ЕТ, което да съдържа данни за починалия собственик;
 2. Копие на акта за смърт на собственика на ЕТ;
 3. Копие на удостоверение за наследници;
 4. Удостоверение от НОИ за предадени разплащателни ведомости на работници и служители;
 5. Документ, който удостоверява, кой ще представлява наследниците на собственика в процеса на заличаване на ЕТ.

Важно е да се знае, че при смърт на собственика, едноличният търговец не се заличава „от само себе си“ по давност. Изискват се активни действия от наследниците на едноличния търговец.

Закриване на ЕТ

Съществуват различни причини, поради които едноличният търговец може да реши да прекрати сам своята дейност.  Една от основните причини е прекратяване на бизнеса поради неуспех или липса на финанси. Друга причина може да бъде промяна в жизнената ситуация на ЕТ, например ако едноличният търговец решава да се премести в друга държава, да прекрати своя бизнес поради здравословни или лични причини.

Ако собственикът на ЕТ реши да закрие бизнеса си, регистрацията в ТР трябва да бъде заличена. За тази цел се следват следните стъпки:

Изготвяне на задължителни документи: В тази стъпка трябва да уведомите НОИ и да предадете всички разплащателни ведомости на работниците и служителите на ЕТ;

Плащане на задълженията: Преди да може да се извърши заличаването на ЕТ, трябва да бъдат платени всички задължения по отношение на данъци и такси. Тези задължения могат да включват ДДС, данък върху приходите на ЕТ и други такси, както и задължения за социални и здравни осигуровки.

Изискуемите плащания за данъци и осигуровки преминават върху физическото лице, собственик на ЕТ след като ЕТ бъде заличен;

Затваряне на банкова сметка: След като сте платили всички задължения, трябва да затворите банковите сметки на ЕТ;

Регистрация на заличаването: След като сте изготвили документите, трябва да ги регистрирате в Търговския регистър. За да го направите, трябва да подадете заявление за заличаване на ЕТ, като посочите всички необходими данни и приложите изискуемите документи.

Ако ЕТ е бил регистриран по ДДС, имате задължение в 14-дневен срок от заличаването да подадете заявление за дерегистрация по ЗДДС в НАП.

Тези стъпки са необходими за успешно заличаване на ЕТ. Важно е да отбележим, че процедурата може да се различава в зависимост от конкретните обстоятелства. Винаги е добре да се консултирате със специалист или адвокат, преди да започнете процедурата по заличаване на ЕТ.

Ние знаем стъпка по стъпка всички детайли и всички необходими документи, осигурете си спокойствие, ще направим всичко вместо Вас.

Заличаване на ЕТ – Какво включва Услугата

 1. Изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на Търговския закон;
 2. Попълване на заявлението за заличаване в Търговски регистър и на всички останали необходими документи;
 3. Представителство пред НОИ за издаване на Удостоверение по чл.5, ал. 10 от КСО;
 4. Държавната такса на ТР;
 5. Заявяване с електронен подпис и вписване на заличаването по партидата на дружеството в Търговски регистър;
 6. Удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър, от което е видно, че фирмата е заличена;

 7. Цената на услугата.

Цената на услугата е различна с оглед състоянието на ЕТ, което предполага различен обем на работа, съответно и разлики в цената на услугата.

Попитайте за конкретна Цена

Свържете се с нас