Прехвърляне на ЕООД

Прехвърляне на ЕООД

Във вълнуващата сфера на бизнеса, промените са неизбежни, и прехвърлянето на дружествени дялове в ЕООД е една от възможностите за реорганизация и развитие на компанията.

Фокусираме се върху темата за прехвърляне на ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност) и ключовите аспекти, които следва да се вземат предвид по време на тази процедура. Прехвърлянето на фирма е сериозна стъпка, която може да донесе много предимства, но изисква задълбочено проучване на състоянието на дружеството.

Прехвърляне на Дружествени Дялове

При прехвърлянето на ЕООД, една от основните възможности е прехвърлянето на дружествени дялове. Това е процесът, при който едноличният собственик на дружеството продава всички свои дялове от капитала на нов собственик. Възможна и често срещана ситуация е дяловете да бъдат прехвърлени не на едно, а на две или повече външни за дружеството лица. Аналогична е и процедурата по прехвърляне на дружествени дялове в ООД, като тук е възможно и прехвърлянето на дяловете от един съдружник на друг, а не на нов собственик. Всички тези трансферни сделки трябва да бъдат добре документирани според законодателството.

Когато става въпрос за прехвърляне на фирма ЕООД, важно е да се уверите преди сделката, че всички права и задължения на дружеството (към служители, клиенти и доставчици) са ясно установени. В случай, че фирмата притежава голяма касова наличност, препоръчително е да решите този проблем преди да придобиете дружеството. Процеса на прехвърляне на ЕООД е съпътстван и от промени в управлението на фирмата, както и на седалището и адреса на управление.

Процедура за прехвърляне на Дружествени Дялове

Процедурата за прехвърляне на Дружествени Дялове в ЕООД изисква спазване на определени законови изисквания и специфични стъпки. Обикновено включва:

Определение на новия собственик: Новият собственик на дружеството трябва да бъде определен по взаимно съгласие и на двете страни, които трябва да постигнат съгласие и по условията на прехвърлянето.

Подготовка на договор за прехвърляне на дялове: Договорът за прехвърляне е ключов документ, който описва условията и задълженията на страните и гарантира законността и последиците на сделката.

Регистрация пред Търговския регистър: След подписването и нотариалната заверка на договора, управителят на дружеството трябва да представи  всички документи ведно със заверения договор пред Търговския регистър за официалната промяна на собствеността.

Необходими документи за прехвърляне на Дружествени Дялове

При прехвърлянето на Дружествени Дялове, определени документи са от съществено значение за спазване на законовите изисквания и с оглед интересите на купувача и продавача. Някои от тези документи са:

  • Договор за прехвърляне на дружествени дялове;
  • Протоколи от общи събрания на съдружниците (решения на едноличния собственик на капитала) със съответните нотариални заверки, ако е приложимо;
  • Декларация по чл. 129, ал. 2 от Търговския закон със нотариална заверка на подписа, ако е приложимо и др.

Данъчните аспекти при прехвърляне на Дружествени Дялове

Прехвърлянето на Дружествени Дялове може да доведе до данъчни последици както за ЕООД, така и за собствениците му. Най-важните данъчни аспекти, които следва да бъдат взети предвид, са:

Облагане с данък върху доходите: При прехвърляне на Дружествени Дялове се налагат данъци върху реализираната печалба, които трябва да бъдат правилно декларирани и платени.

Касова наличност: В случай, че въпросът за касовата наличност не бъде решен преди сделката, същата се приема, че е получена от новия собственик и е останала в дружеството. При поискване от контролните органи следва да бъде показана.

Ние знаем стъпка по стъпка всички детайли и всички необходими документи, осигурете си спокойствие, ще направим всичко вместо Вас.

Прехвърляне на Е(ООД) – Какво включва Услугата

  1. Изготвяне на необходимите документи съгласно изискванията на Търговския закон;
  2. Попълване на заявленията в Търговски регистър и на всички останали необходими документи;
  3. Държавната такса за прехвърляне на Е(ООД);
  4. Заявяване с електронен подпис и вписване на всички промени в процедурата по партидата на дружеството в Търговски регистър;
  5. Удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър, от което е видно, че фирмата е прехвърлена на новия собственик;

  6. Цената на услугата.

Цената на услугата е различна, поради различната сложност на процедурата по прехвърляне на Е(ООД) с оглед броя на съдружниците, гражданството на собствениците, което предполага различен обем на работата при изготвяне на документите, съответно и разлики в цената на услугата. Минималната Цена възлиза на 300.00 лева. В Цената НЕ са включени нотариалните такси.

Попитайте за конкретна Цена

Свържете се с нас