СМЪРТ НА СЪДРУЖНИК В ООД

Процедура при Смърт на Съдружник в ООД

При настъпила смърт на съдружник в ООД, участието в дружеството се прекратява автоматично. Съдружниците в дружеството не могат да бъде задължени да приемат наследниците за съдружници в дружеството, защото те може да нямат същите качества, каквито е имало починалото лице.

Наследниците не могат да встъпят в  дружеството без изричното съгласие на останалите съдружници, заради така нареченото „право на членство”.

Правото на членство на съдружника се изразява в участието в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, право на сведение за хода на дружествените дела, на участие в Общото събрание и на ликвидационен дял.

Правото на членство на съдружника в ООД е лично право. То не се наследява и съществува с оглед личността на съдружника. Наследниците не заместват и не встъпват в дружеството на мястото на починалия съдружник.

Наследяване на Дружествения Дял на починал съдружник в ООД

Освен правото на членство, всеки съдружник притежава и дружествен дял от имуществото на дружеството.

Дружественият дял е част от имуществото на ООД. Притежаването на дружествен дял е имуществено право. То е резултат на направена от съдружника приживе имуществена вноска (парична или непарична) в капитала на дружеството.

По тази причина участието на починалия съдружник (правото на членство) в дружеството не се наследява от наследниците на починалия съдружник, но се наследява дружествения дял на починалия съдружник и съразмерната на него печалба.

Равностойността на дружествения дял на починалия съдружник (към момента на настъпване на смъртта) трябва да бъде изплатена от дружеството на наследниците му.

Изплащане на Дружествения Дял при настъпила Смърт на съдружник в ООД

Наследниците на починалия съдружник имат право да поискат от Общото събрание на ООД да им бъде изплатена стойността на дружествените дялове на починалия съдружник.

В този случай, дяловете на починалия могат да бъдат прехвърлени на останалите съдружници съразмерно на притежаваните от тях дружествени дялове, да бъдат прехвърлени на трето лице – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Може да се премине и към намаляване на капитала на дружеството.

Ако наследниците искат да бъдат и съдружници в дружеството, трябва да спазят процедурата за приемане на нов съдружник и да получат съгласието на останалите съдружници за това.

В дружествения договор може изрично да е вписано, че наследниците приемат членството в дружеството на техния наследодател. Въпреки това, наследникът не е задължен да встъпи като съдружник в дружеството, ако дружественият договор предвижда, че членството се наследява. Още по-малко, наследникът е длъжен да замести починалия съдружник като управител на дружеството. Функциите, които е упражнявал починалият съдружник като управител, не преминават върху неговите наследници.

Заличаване на Починал Съдружник в Търговски регистър

Промяната в броя на съдружниците поради настъпила смърт на един от тях и евентуално промяната на управителя на дружеството трябва да бъде отразена в Търговски регистър.

Процедурата по вписване на промяната трае около 3 работни дни. Дължи се държавна такса (15.00 лева при подаване на документите с електронен подпис и 30.00 лева при подаване на гише). Посочената държавна такса е минимална, защото при заличаването на починалия съдружник, много често се вписват и други промени в дружеството. За тяхното отразяване в Търговски регистър се дължи допълнителна държавна такса.

Промяната се заявява със заявление тип А4.

Пакетът от документи, който се подготвя и подава е различен с оглед различните хипотези, които могат да възникнат при настъпила смърт на съдружник:

➤ Ще встъпят ли наследниците на починалия съдружник в дружеството като негови членове;

➤ Има ли воля на останалите съдружници с оглед личността на наследниците да бъдат приети за съдружници в дружеството;

➤ Към кого ще преминат освободените дялове от капитала на дружеството – трето лице или към някой от настоящите съдружници;

➤ Ще се стигне ли до намаляване на капитала на дружеството и прочие.

Непълнолетен Наследник на починал съдружник в ООД

Специфичен е случаят, при който починалият съдружник има за наследници малолетни и/или непълнолетни лица. В тази хипотеза, процедурата се усложнява значително.

Необходимо е специално разрешение на Районния съд, за да може непълнолетният наследник да се разпореди с останалите в наследство дялове от капитала.

Непълнолетните и малолетните не могат да бъдат съдружници във фирмата, но наследяват стойността на дяловете от капитала на дружеството в съответните квоти. Много деликатен е и въпросът за приемането на наследството по опис, което е задължително според българското законодателство, а стойността на дружествените дялове са част от това наследство.

Процедурите при смърт на съдружник са много и различни. Те зависят от решенията на съдружниците и на наследниците, съответно цената на услугата е различна за всеки конкретен случай.

Ако имате допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас.

Имате Въпроси?

Със сигурност имате Въпроси, задайте ги