УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛ

Увеличаване на Капитал

Учредителен Капитал

Всяко търговско дружество притежава свое имущество. При капиталовите дружества (ЕООД, ООД, ЕАД, АД и др.) част от имуществото е обособено в капитал.

Учредителният капитал на дружество е сумата от парите и/или стоките (непаричните вноски), която учредителите внасят при регистрацията на дружеството.

Капиталът представлява сбора от тези парични или непаричните вноски. По този начин, чрез вноски се „набира” капиталът на дружеството. Той винаги е цифрово определен (вкл. когато вноската е непарична), задължително в лева.

Учредителният капитал е важен елемент в структурата на дружеството и служи като гаранция за кредиторите на фирмата, че дружеството ще може да изпълни своите финансови задължения.

Минималният размер на капитала, реда за набирането и промяната на капитала са определени за всяко конкретно дружество в Търговския закон.

Капиталът е статична величина, но въпреки това може да бъде увеличаван или намаляван по строго определени в закона начини.

Увеличаване на Капитала на Е(ООД)

Минималният размер на капитала на Е(ООД) e определен от закона на 2.00 лева. Дружеството, разбира се, може да бъде учредено и с по – висок капитал.

Обективна необходимост от увеличаване на капитала на Е(ООД) може да възникне, когато:

🔴 Дружеството е натрупало неразпределена печалба. Вместо да се разпредели като дивидент между съдружниците, с тази печалба се увеличава капитала на Е(ООД). Реално внасяне на парични средства от съдружниците в капитала не се налага, затова се нарича „номинално” увеличение на капитала;

🔴 Се налага дружеството да изтегли кредит. Много често, с оглед условията по банковия кредит, е необходимо капиталът да бъде увеличен до определена стойност (според изискванията на банката);

🔴 Съдружниците многократно са предоставяли заемни средства на дружеството. То не може да им ги възстанови. Вместо възстановяване на стойността на заемните средства, съдружниците могат да увеличат участието си в капитала с размера на вземанията си към дружеството;

🔴 В дружеството „встъпва” нов съдружник. Това е и един от способите за увеличение на капитала на Е(ООД), предвиден в закона.

Как се увеличава Капитала на Е(ООД)

Предвидени са три начина за увеличение на капитала. Всеки от тях съответства на различна обективна необходимост, която налага промяната в капитала.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

До увеличаване на капитала, чрез увеличаване на дяловете на съдружниците, се стига чрез увеличение на номиналната им стойност.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ ДЯЛОВЕ

До увеличаване на капитала, чрез записване на нови дялове от съдружниците, се стига чрез увеличение на броя на дяловете.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Нов съдружник може да „встъпи” в дружеството чрез прехвърляне на всички или на част от дяловете от друг съдружник. В тази хипотеза не се стига до увеличаване на капитала. Нов съдружник може да бъде приет в дружеството и чрез записване на нови дялове, тогава се стига до увеличение на капитала на дружеството.

Документи за вписване на новия размер на Капитала в ТР

Увеличението на капитала на Е(ООД) подлежи на заявяване в Търговски регистър. Процедурата по вписване на промяната трае около 3 работни дни. Дължи се държавна такса (30.00 лева при подаване на документите с електронен подпис и 60.00 лева при подаване на гише).

Промяната се заявява със заявление тип А4, като към заявлението се прилагат следните базови документи:

  1. Протокол от решение за увеличаване на капитала на фирмата. Решението изхожда от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик на капитала и др;
  2. Актуализиран учредителен акт;
  3. Декларация по чл. 13 от Търговския закон;
  4. Платежно нареждане за внесен в банка капитал (не се изисква при всички хипотези);
  5. Платежно нареждане за внесена държавна такса;
  6. Пълномощно (когато документите не се подават от управителя на фирмата).

Увеличаване на Капитала на Е(ООД) – Какво включва Услугата?

Услугата за съдействие при увеличаване на капитала на Е(ООД) включва:

📌 Изготвяне на всички необходими документи;

📌 Заявяване с електронен подпис и вписване на новия размер на капитала по партидата на дружеството в Търговски регистър;

📌 Удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър, от което е видна вписаната промяна.

Цената на услугата е различна, поради многообразието на процедурите за увеличаване на капитала. Следва да се има предвид, че капиталът може да бъде увеличен и с непарична вноска (апорт). Тези особености предполагат различен обем на работата при изготвяне на документите, съответно и разлики в цената на услугата.

Попитайте за конкретна Цена

Свържете се с нас