РЕГИСТРАЦИЯ НА АД

Регистрация на АД с Кадастра

Какво означава „АД”?

АД е съкращение на българския термин акционерно дружество. Тези букви „АД” следват името на този вид капиталови дружества (акционерните).

Основна отлика на акционерното дружество от другите капиталови търговски дружества е, че капиталът му е разпределен в акции. Членствените права на акционерите се материализират в акции. Срещу вноската в капитала на дружеството, всеки акционер следва да получи еквивалентния на тази вноска брой акции.

Капитал и акции на АД

Минималният размер на капитала на акционерното дружество е 50 000 лева. При регистрацията на АД, капиталът на дружеството трябва изцяло да бъде записан, тоест колко на брой акции, на каква стойност, на кой акционер се записват.

За да се извърши регистрацията на акционерно дружество, обаче не е необходимо да е внесена пълната стойност на всички акции. Следва да са внесени не по-малко от  25%  от стойността на всяка акция, а не сумарно от общата стойност на капитала.

Акцията е ценна книга, която доказва участие в капитала на АД на притежателя й с посочената в нея стойност. Ценните книги са по-близо до вземанията, отколкото до вещите. Тя също така материализира членствените права на акционера. От друга страна тя изразява връзката с капитала на АД. Акцията се издава само от дружеството и то определя номиналната й стойност.

Управление и представителство на АД

При акционерното дружество съществуват две системи на управление. Вида на системата на управление се определя от общото събрание. В общото събрание участват всички акционери с право на глас.

И при двете системи на управление членове на управителния орган могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Характерна особеност на АД е, че  то може да бъде представлявано от друго дружество, а не от физическо лице.

При едностепенната система на управление, дружеството се управлява от съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от от 3 до 9 физически или юридически лица.

При двустепенната система на управление, акционерното дружество се управлява от управителен съвет. Управителният съвет се избира и освобождава от надзорния съвет, а не от общото събрание на акционерите.

Надзорният съвет от своя страна контролира дейността на управителния съвет. Надзорният съвет не може да участва в управлението на АД.

Учредяване на АД

Акционерното дружество се учредява на учредително събрание, на което присъстват лично или чрез пълномощник (с нотариалано заверено пълномощно) всички лица, които ще записват акции. Акционерното дружество може да бъде учредено и само от едно лице, тогава то се нарича Еднолично акционерно дружество (ЕАД).

Паричните вноски, съответстващи на стойността на акциите, се внасят по набирателна сметка, открита на името на дружеството. Задължително се посочва вносителят – акционер.

Акционерното дружество може да бъде регистрирано и с непарична вноска (апорт в капитала на дружеството на движими, недвижими вещи, вземания).

Срещу направените вноски, акционерите получават временни удостоверения, които заместват акциите.

Регистрацията се извършва в Търговски регистър към Агенция по вписванията, като самото вписване трае 3 работни дни.

Предимства и недостатъци при регистрация на АД

? Положителна търговска репутация на правната форма АД;

? Много лесно и свободно прехвърляне на акциите, които се джиросват без съгласието на останалите акционери;

? Възможност за концентрация на високи капитали;

? Относителна анонимност на акционерите;

? Възможност управлението да бъде възложено на юридически лице;

? Подходящо за инвестиране на капитали, без активно участие в управлението на дружеството (закупуват се акции).

⛔ Висок минимален учредителен капитал – 50 000 лева;

⛔ АД подлежи на задължителен годишен финансов одит, независимо от това, дали е извършвало дейност през годината;

⛔ Труден контрол над дейността и твърде високи правомощия на съветите (управителен съвет, съвет на директорите).

Цена на услугата за регистрация на АД (ЕАД)

Цената за регистрация на АД започва от 1 000 лева. Цената е базова и варира според спецификите на изискванията на клиента (вида на акционерите, системата на управление, формата на капитала и др.)

Услугата включва:

? Предварителна юридическа консултация с оглед изясняване на системата на управление на АД и вида на акциите;

? Подготовка на пълния пакет с документи за регистрация на АД;

? Подаване на пакета документи за регистрация на дружеството;

? Предоставяне на Удостоверение в оригинал, изходящо от Търговски регистър, от което е видно, че дружеството вече е регистрирано;

? Регистрация на Е/АД по ДДС, ако е необходимо;

? Изготвяне на книга на акционерите и първите временни Удостоверения.

Имате Въпроси?

Не се колебайте, задайте ни ги!