Промени във Фирмите

Кадастра > Услуги > Търговски Регистър > Промени във Фирмите

Промени във Фирмите

Търговският регистър съдържа и предоставя актуална информация за състоянието на фирмите, регистрирани на територията на Р България.

Какви данни на Фирмите се вписват (променят) в Търговски регистър?

По силата на закона, при регистрацията на всяка фирма в Търговския регистър се вписват следните данни,  които са видими и общодостъпни за всички:

📌 Име на фирмата;

📌 Правна форма на дружеството;

📌 Седалище и клонове на фирмата с адреси;

📌 Съдружници, еднолични собственици, неограничено отговорни съдружници и др;

📌 Лица, упълномощени да представляват (управител, съвет на директорите, управителен орган, управляващи директори, лично отговорни съдружници) и прокуристи;

📌 Размер на капитала (при капиталовите дружества);

📌 Други обстоятелства.

Когато някое от гореизброените (подлежащи на вписване) обстоятелства се промени, тогава представляващият дружеството е длъжен да отрази тази промяна по партидата на фирмата в Търговски регистър.

Промененото обстоятелство трябва да бъде заявено за вписване в регистъра в 7 дневен срок от настъпвате на промяната.

Приема се, че промяната във фирмата е станала известна на трети лица от датата на вписването в Търговски регистър.

Лице, което е задължено, но не заяви вписване на промененото обстоятелство в определения от закон срок (7 дневен), се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. В повечето случай, задължено лице е управителят на фирмата.

Колкото на брой са подлежащите на вписване фирмени обстоятелства, толкова са и промените, които може да се наложи да бъдат направени и отразени в Търговски регистър.

Вписване на промяна във Фирмата в Търговски  регистър

Вписването на промяната в данните за фирмата е съпроводено с изготвянето на набор от документи, които се прилагат в Търговски регистър. Документите са различни и зависят от вида на промяната.

За отразяването на всяка промяна във фирмата се дължи държавна такса. Държавната такса също е различна.

Многообразието на данните във фирмата, които могат да бъдат променяни, предполага и различие в цената на услугата. Услугата на Кадастра включва изготвяне на необходимите документи и вписването на конкретната промяната в Търговски регистър.

Промените във Фирмите, които се налагат обичайно почти на всички търговци

Промяна на Седалище

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Смяна на Име на Фирма

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Промяна на Управител

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Не намирате отговор на Въпросите си?

Не се колебайте, попитайте ни.