СМЯНА НА УПРАВИТЕЛ

Смяна на Управител във Фирма

Търговските дружества са създадени от нормите на търговското право. Те са изкуствени образувания. За да може да участват в търговския оборот, законът е предвидил всяко дружество да има управителен орган. Този орган (най – често наречен управител) изразява „волята” на дружеството и го представлява в отношенията с трети лица (партньори, администрация, работници и др).

С вписването в Търговски регистър, Управителят придобива пълна и неограничена представителна власт. Действията на управителя (подписването на договори, сключването на сделки и др.) обвързват изцяло дружеството. Никакви ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношения на трети лица.

Управителят на дружеството се назначава от върховния орган на дружеството (общото събрание на съдружниците, на акционерите, едноличния собственик на капитала). Той може да бъде и съдружник в дружеството, но може и да е външно за дружеството лице.

Управителят е длъжен при сключването на сделки от името на дружеството да се съобразява и изпълнява решенията на съдружниците и тяхната воля. При неизпълнение, той носи отговорност за нанесени вреди на дружеството, но сключените сделки без решение на съдружниците са валидни и обвързват дружеството.

Съдружниците са тези, които назначават управителя. Те по всяко време могат да го сменят. Съгласието на управителя за смяната му не се изисква.

Как се сменя Управител на дружество?

Управителят на дружеството се сменя по решение на върховния орган, в който по правило участват всички съдружници. Освобождава се стария управител и се назначава нов.

Съществува и друга хипотеза, при която управителят напуска длъжността си, по собствено желание, с писмено едномесечно предизвестие, отправено до дружеството. Съдружниците не могат да откажат да освободят управителя от длъжност. Друг е въпросът ще го освободят ли от отговорност.

Решенията на съдружниците за смяна на управителя с нов подлежат на нотариална заверка на подписите на съдружниците и на съдържанието на протокола. От това правило има изключение, ако такова е предвидено в учредителния акт на дружеството.

Съгласието на новия управител за встъпването му в тази длъжност е абсолютно необходимо. В тази връзка се заверява нотариално образец от подписа на новия управител.

Необходими документи за Смяна на Управител

Промяната на лицето, което представлява дружеството подлежи на заявяване в Търговски регистър. Новият управител може валидно да представлява дружеството след вписването в регистъра. Процедурата по вписване на промяната трае около 3 работни дни. Дължи се държавна такса (15. 00 лева при подаване на документите с електронен подпис и 30.00 лева при подаване на гише).

Документите, които се изготвят са различни, в зависимост от вида на дружеството (ЕООД, ООД, Е/АД и др.) и от начина на управление.

Смяната на управителя се заявява със заявление от съответния тип спаред правната форма на дружеството, като към заявлението се прилагат следните неизчерпателно изброени документи:

  1. Протокол от решение за освобождаване на стария управител и за назначаване на нов. Решението изхожда (в зависимост от вида на дружеството) от общото събрание на съдружниците/акционерите, едноличния собственик на капитала и др;
  2. Актуализиран учредителен акт (не е необходим при всички хипотези);
  3. Нотариално заверен образец от подписа на новия управител;
  4. Декларация по чл. 13 от Търговския закон;
  5. Предизвестие за напускане на стария управител;
  6. Декларация, че не са налице законовите забрани, лицето да бъде назначено за управител на дружеството;
  7. Платежно нареждане за внесена държавна такса;
  8. Пълномощно (когато документите не се подават от управителя на фирмата).

Съдействие при смяна на Управител на Фирма

Цената на услугата за съдействие при смяна на управител включва:

📌 Изготвяне на всички необходими документи;

📌 Заявяване с електронен подпис и вписване на новия управител по партидата на дружеството в Търговски регистър;

📌 Удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър, от което е видна вписаната промяна.

Цената е различна, поради многообразието на дружествата и различията в начина им на управление. Тези особености предполагат и различен обем от работа при изготвянето на документите.

Попитайте за Конкретна Цена

Изпратете ни запитване за Цена на услугата.