СМЯНА НА ИМЕ НА ФИРМА

Смяна на Име на Фирма

Името на фирма е официалното име, под което дадено дружество или бизнес се регистрира и идентифицира в съответната държава. То може да включва  дейността, която извършва дружеството, мястото на основаване и други елементи, които са важни за идентификацията на бизнеса. Името на фирмата не е част от правната форма на компанията.

За разлика от имената на физическите лица, които понякога могат и да съвпаднат, при фирмите името е уникално. Името на фирмата не може да съвпада с наименованието на нито едно вече регистрирано дружество в Търговски регистър на територията на България.

Задължително направете Справка за правата върху Фирми, така ще получите информация свободно ли е името.

Ако името вече е заето, не можете да го дублирате и запазите, и ще получите отказ от вписване, ако го ползвате за наименовение на фирмата си!

Как се променя Име на Фирма?

Промяната на фирменото име се заявява в Търговски регистър. Решението за такава промяна се взема от върховния орган на дружеството (едноличен собственик, общо събрание на съдружниците, акционерите и др.). Новото име задължително се отразява в учредителния акт на юридическото лице. Промяната на името се вписва от управителя.

Както виждате, процедурата не е никак сложна, в сравнение с промяната на имената при физическите лица.

Документи, необходими за вписване на промяната на Фирмата в Търговски регистър

  1. Протокол от решение на върховния орган на дружеството;
  2. Изменен учредителен акт;
  3. Декларация по чл. 13 от Търговския закон;
  4. Платежно нареждане за внесена държавна такса (15.00 лева при подаване на документите с електронен подпис и 30.00 лева при подаване на гише);
  5. Пълномощно (когато документите не се подават от управителя на фирмата).

Правила при изписване на Фирмените имена

При промяна на името на фирмата трябва да бъдат съобразени следните правила:

📌 Името трябва да е уникално (да не съвпада с името на друг търговец или на запазена текстова търговска марка);

📌 Името на фирмата се изписва на кирилица. Не са позволени знаци и букви от друга азбука;

📌 Разбира се името на фирмата се изписва по желание и на латиница, но официалното име на фирмата е само на кирилица;

📌 Позволен е символът тире (-), но символът (+) не може да фигурира в името на дружеството;

📌 Името не може да въвежда в заблуждение обикновения потребител. Например: “Фондация Кадастра”, защото Кадастра не е фондация, а дружество с ограничена отговорност.

Имате нужда от Съдействие?

Ще се радваме да говорим с Вас и да помогнем.