Регистрация по ДДС в Търговски регистър

Кадастра > Публикации > Счетоводни > Регистрация по ДДС в Търговски регистър
ддс регистрация

Доброволна Регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС е задължение на всяко лице (фирма или физическо лице), което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.

Независима Икономическа Дейност

Икономическа дейност според закона е дейността на производители, търговци и всички лица, предоставящи услуги.

Независима икономическа дейност е всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на доходи, независимо от размера на получените доходи и формата, по която се упражнява дейността.

Общо правило за Регистрация по ДДС

В Закона по ДДС са предвидени множество хипотези на задължителна регистрация по ДДС, като общото правило е, че всяко лице, което извършва независима икономическа дейност подлежи на задължителна регистрация по ДДС при достигане на облагаем оборот от 100 000 лв. за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Регистрацията трябва да се направи в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот.

Тук ще разгледаме възможността за доброволна регистрация на Фирма по ДДС, независимо от достигнатия оборот по горното правило.

Доброволна ДДС регистрация на Фирма

Като общо правило регистрацията по ДДС се извършва с подаване на заявление за регистрация по ДДС в НАП.

Съществува едно изключение от това правило, което е възможно само в хипотезата на регистрация по ДДС по избор на лицето.

Всяка фирма, независимо от правната форма може да бъде регистрирана доброволно по ДДС, без да е достигнат горепосочения праг, като регистрацията по ДДС се извършва едновременно с регистрацията на Фирмата в Търговски регистър.

Ползи от доброволната ДДС регистрация на Фирма

Доброволната ДДС регистрация може да бъде полезна в следните случаи:

📌 Възползвате се от правото на приспадане на данъчен кредит за ДДС, който сте платили за получените от фирмата стоки или услуги. Това означава, че фирма, която е регистрирана по ЗДДС, може да възстанови или приспадне от своите задължения по ЗДДС ДДС, който е платила при закупуване на стоки и услуги за извършване на своята дейност;

📌 Можете да извършвате облагаеми доставки на стоки или услуги на територията на други държави-членки на Европейския съюз. Това означава, че ако планирате да купувате имущество или услуги от други държави-членки на ЕС, ще можете да ги правите без ДДС;

📌Спестявате време – доброволната първоначална регистрация по ДДС отнема не повече от 5 работни дни;

📌Спестявате средства – регистрацията по ДДС, заявена с услугата регистрация на Фирма е безплатна за нашите клиенти.

Имате допълнителни Въпроси?

Не се колебайте да ни се обадите!