Консорциум

Консорциум

Какво е Консорциум

Консорциумът е обединяване на търговци чрез договор за осъществяване на определена дейност.

Предимството на Консорциума е, че позволява концентрация на технологични, финансови, човешки и др. ресурси на всички участници в Консорциума. По този начин се повишава значително конкурентоспособността в дадената сфера на дейност, в която ще действа Консорциумът. Участващите в Консорциума фирми запазват напълно своята юридическа и финансова самостоятелност и могат да действат като самостоятелни субекти извън Консорциума.

Важно при сключване на сделки е да посочат дали действат като самостоятелни, независими търговци или от името на Консорциума.

Консорциуми (като обединения на търговци) се регистрират в България основно при участие в тръжни процедури или процедури по възлагане на обществени поръчки.

Регистрация на Консорциум

Консорциумът може да се учреди по два начина. Като договорно обединение между търговци за извършване на определена дейност Консорциумът може да съществува под две форми: под формата на Гражданско дружество или под формата на Търговско дружество (събирателно, командитно, командитно дружество с акции, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, дружество с променлив капитал).

Когато търговците са избрали да обединят дейността си и да създадат Търговско дружество, то тогава се прилагат разпоредбите от ТЗ, които уреждат съответното дружество.

Например, ако Консорциумът е образуван като дружество с ограничена отговорност, то тогава следва да бъдат спазвани всички изисквания на относно създаването на ООД. В Консорциума могат да участват и еднолични търговци.

 Консорциумът се учредява с договор. Независимо как е наречен този договор: „договор за създаване на консорциум“ или „договор за обединение на дейността“, или “договор за сътрудничество”,  той се сключва с цел да се уточни дяловото участие на търговците, които са решили да участват в обединението, целта на създаването на Консорциума, правата и задълженията на всички участващи, разпределението на приходи, на дивиденти и т. н.

Консорциум като Дружество по ЗЗД

Консорциум като Дружество по ЗЗД – когато търговците са избрали да обединят дейността си, като създадат гражданско дружество, то статутът на Консорциума се урежда по правилата на ЗЗД. Правилата на ЗЗД обаче се прилагат „съответно“.

Гражданското дружество е неперсонифицирано дружество и с договора за гражданско дружество не се учредява юридическо лице, а просто съдружниците обединяват усилията и средствата си за постигане на общата цел и/или реализиране на общия проект.

Поради характера на гражданското дружество, страна по отделните търговски правоотношения не е Консорциумът, а отделните съдружници, които отговарят лично.

Печалбите и съответно загубите в дружеството се разпределят между съдружниците съразмерно с техния дял, ако в договора не е уговорено друго.

Веднъж внесено в дружеството за общо ползване, дадено имущество може да се иска обратно само при прекратяване на дружеството или при напускане на съдружника, който го е внесъл.

Съответно” прилагане на правилата на ЗЗД означава да се отчете обстоятелството, че съдружниците в Дружеството по ЗЗД са търговци и че извършваната дружествена дейност е Търговска.

Например по принцип съдружниците в гражданското дружество отговарят за поетите към третите лица задължения разделно, т. е. всеки за такава част от задължението, която съответства на неговия дял в дружеството.

Съгласно чл. 304 ТЗ обаче, когато няколко лица по търговска сделка поемат общо задължение, те се смятат за солидарни длъжници, ако от сделката не следва друго. Следователно при гражданско дружество между търговци  (Консорциум), съдружниците обикновено ще отговарят солидарно за поетите към трети лица задължения.

При солидарността имаме няколко длъжници – съдружници в Консорциума, които отговарят за изпълнението на един и същ дълг. При това всеки от тези длъжници отговаря за изпълнението на целия дълг. Кредиторът по своя преценка може да иска изпълнение на целия дълг от кой да е от съдружниците  – Търговски дружества. Солидарният длъжник, към когото е насочена претенцията, не може да възрази, че не дължи целия дълг, а само съответна част от него. Веднъж изпълнен дългът от един от солидарните длъжници, той се погасява окончателно и спрямо останалите длъжници. Кредиторът не може да иска два пъти изпълнението на един и същ дълг. Изпълнилият съдружник има право да иска от останалите солидарни длъжници да му възстановят припадащата им се част от дълга.

За регистрацията на Консорциума като Дружество по ЗЗД не е необходима регистрация в Търговския регистър, подписва се само договор, който по същността си е многостранен, т. е. задълженията на съдружниците не са насрещни, а взаимни. Необходима е обаче регистрация в Регистър Булстат.

Консорциум като Търговско дружество

В този случай търговците учредяват ново Търговско дружество, което е юридическо лице и нов самостоятелен субект. Отношенията между съдружниците се уреждат съгласно правилата за съответния вид търговско дружество и правилата на дружествения договор или устав.

В Търговския регистър освен договора за Консорциум се представят и всички документи, необходими за учредяване на ООД/АД/КДА. След като завърши регистрацията, Консорциумът възниква като самостоятелно юридическо лице (с единен идентификационен код), което има независима от съдружниците икономическа дейност. Съгласно практиката, Консорциумът не би могъл да се образува като ЕООД, защото предполага обединение на поне две лица, което не би могло да се случи при едноличното дружество.

Следва да се отбележи, че няма изискване в наименованието на обединението да се посочи думата „Консорциум“, но съгласно практиката, тази дума представлява специфичен, конкретно предвиден в закона термин и се използва за означение на вид правно – организационна форма за осъществяване на търговска дейност.

 Затова, използването на наименование „Консорциум“ за дружество, което всъщност не се учредява като Консорциум, може да създаде у останалите правни субекти грешна представа относно специфичните характеристики на дружеството и длъжностното лице по регистрацията има право да откаже вписването на такова дружество.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *